ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศิริตรี สุทธจิตต์
คำค้น : PEER GROUP , GROUP PROCESS , DISPENSING PRACTICE , GROUP FORMATION , DRUG STORE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาของขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาใน 4 เขตของ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติการในร้านยามีการให้บริการที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ การปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม คณะนักวิจัยเริ่มสร้างกลุ่มร้านยาในเขตบางกะปิ หนองแขม ราษฎร์บูรณะและปทุมวัน โดยออกเยี่ยมร้าน จัดสัมมนาเพื่ออภิปรายร่วมกันถึงการรวมกลุ่ม ร้านยาและประสานงานในการประชุมประจำเดือนของร้านยาในแต่ละเขต ข้อมูลในส่วน ขบวนการสร้างกลุ่มได้จากการสังเกตและบันทึกระหว่างการเยี่ยมร้านยาและเข้าร่วม สังเกตการณ์ในการประชุมกลุ่มของร้านยาแต่ละเขต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2542 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2543 ส่วนทัศนคติของเจ้าของร้านยาได้จากการสัมภาษณ์ เมื่อครบระยะ 7 เดือนของการศึกษา มีเพียงกลุ่มร้านยาเขตบางกะปิเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง กลุ่ม โดยกลุ่มมีการพัฒนาถึงระยะที่สมาชิกมีบทบาทชัดเจนในกลุ่ม มีการร่วมมือแก้ปัญหาและ ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีผลงานกลุ่มออกมา เขตหนองแขมและราษฎร์บูรณะยังคงอยู่ใน ระหว่างการสร้างกลุ่ม ในขณะที่เขตปทุมวันประสบความล้มเหลวในการสร้างกลุ่ม จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมขบวนการสร้างกลุ่มได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อการสร้าง กลุ่มและต่อการปฏิบัติทางวิชาชีพ ความกระตือรือล้นและระดับความรู้ที่ใกล้เคียงกันของสมาชิก และจำนวนสมาชิกกลุ่มที่เหมาะสม การจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ บทบาทที่ชัดเจนของสมาชิก ทุกคนและการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกช่วยให้กลุ่ม พัฒนาได้เร็ว มีผลงานกลุ่มที่ชัดเจนออกมาและช่วยเพิ่มศักยภาพของกลุ่มในการพัฒนากิจกรรม ร่วมกันต่อไป อุปสรรคสำคัญของร้านยาที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มได้แก่ การขาดทัศนคติที่ดีต่อการสร้าง กลุ่มและต่อวิชาชีพ และการไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ในการศึกษานี้ กลุ่มร้านยาเขตบางกะปิ ประสบความสำเร็จจากการที่กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างกลุ่ม และสมาชิก แสดงบทบาทที่ชัดเจนอันช่วยให้การประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล ในทางตรงกันข้ามเขตปทุมวันประสบความล้มเหลวในการสร้างกลุ่มร้านยาเนื่องจากปัญหาทางธุรกิจ ที่กำลังคุกคามร้านส่วนใหญ่ และการขาดหัวหน้ากลุ่มที่จะช่วยทำให้วัตถุประสงค์กลุ่มชัดเจนและ ช่วยนำกลุ่มได้ การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนการจัดการกลุ่มที่ดี มีการวิเคราะห์ในเชิง ขบวนการพัฒนากลุ่มที่ละเอียดมากขึ้นและควรมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติ ของผู้ปฏิบัติการเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขบวนการกลุ่ม สำหรับการสร้างกลุ่มร้านยาขึ้นใหม่ จำเป็นต้องมีจำนวนสมาชิกที่มากพอและสมาชิกควรประกอบด้วยเภสัชกรเท่านั้น เพื่อจะได้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม ผู้ปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทาง บริบาลเภสัชกรรมที่ดี เมื่อกลุ่มที่เกิดขึ้นเข้มแข็งพอ การประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเพื่อนร้านยาด้วยกันเองจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติการมีการพัฒนาตนเองและรักษาคุณภาพการให้ บริการที่ดีได้ การศึกษานี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ขบวนการกลุ่มเพื่อ พัฒนาคุณภาพการให้บริการทางเภสัชกรรมของร้านยาต่อไป

บรรณานุกรม :
ศิริตรี สุทธจิตต์ . (2542). การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริตรี สุทธจิตต์ . 2542. "การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริตรี สุทธจิตต์ . "การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ศิริตรี สุทธจิตต์ . การศึกษาขบวนการสร้างกลุ่มของร้านยาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.