ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
นักวิจัย : ภัทรวิทย์ รักษ์กุล
คำค้น : SUBTHALAMIC NUCLEUS , PARKINSONS DISEASE , AC-PC LINE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน การผ่าตัด (Surgical Ablation) และการกระตุ้นไฟฟ้าในสมอง (Deep Brain Stimulation) ในตำแหน่งต่างๆ เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinsons Disease) ที่มีความนิยมแพร่หลาย ซับธาลามิกนิวเคลียสเป็นตำแหน่งใหม่ที่ประสาทศัลยแพทย์ให้ความสนใจ เนื่องจากพบว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสสามารถลดอาการเกร็ง (Rigidity) และการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ (Dyskinesia) ในลิงได้ ในการศึกษานี้ ผู้วิจัย ใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ช่วยในการผ่าตัดร่วมพิกัด (Sterotactic) ทางสมอง ในการช่วยหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสจากกลุ่มศึกษาที่เป็นคนไทย คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 - 31 มีนาคม 2542 โดยกลุ่มศึกษา ประกอบด้วยชาย 9 คน หญิง 6 คน ทำการศึกษาเป็น Prospective โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ อายุ 40 ปีขึ้นไป เชื้อชาติไทย และไม่มีภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมองที่กายวิภาคบิดเบือน อายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มศึกษา คือ 56.07 ปี (ต่ำสุด 40 ปี สูงสุด 80 ปี) ผู้วิจัยได้นำภาพคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้ามาศึกษา โดยวัดข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ระยะระหว่าง Anterior Commissure และ Posterior Commissure (แนว AC-PC) ระยะระหว่างซับธาลามิกนิวเคลียสกับแนว AC-PC ทั้ง ซ้ายและขวา ใน 3 แนว (AP, lateral, vertical) และระยะระหว่างผนังของ third ventricle กับแนว AC-PC และใช้วิธีการทางสถิติในการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ผลจากการศึกษาพบว่าซับธาลามิกนิวเคลียสด้านซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง 10.28-12.18 มิลลิเมตร ทาง lateral จากแนวกึ่งกลาง (แนว AC-PC) 0.94-2.54 มิลลิเมตร ด้านหลังต่อจุดกึ่งกลางของ แนว AC-PC และ 2.74-3.92 มิลลิเมตร ต่ำกว่าแนว AC-PC ซับธาลามิกนิวเคลียสด้านขวาอยู่ที่ ตำแหน่ง 9.40-10.90 มิลลิเมตร ทาง lateral จากแนวกึ่งกลาง 0.42-1.70 มิลลิเมตร ด้านหลังต่อจุดกึ่งกลาง และ 2.42-3.60 มิลลิเมตร ต่ำกว่าแนว AC-PC ในการเปรียบเทียบการ วัดซ้ายและขวา พบว่า ในแนว AP และ vertical ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ยกเว้นในแนว lateral ค่าความแตกต่างระหว่างการวัดโดยใช้แผนที่ช่วยในการวัดกับการวัดจริง ค่าเฉลี่ยมี ความแตกต่างกัน 1.94 มิลลิเมตร (มากที่สุด 2.96 มิลลิเมตร ในแนว AP) ความสัมพันธ์ของ ซับธาลามิกนิวเคลียสกับขนาดของ third ventricle พบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก แต่ไม่มี นัยสำคัญ และค่าเฉลี่ยของระยะระหว่าง AC และ PC เท่ากับ 26.05 มิลลิเมตร การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการรักษาโรคพาร์กินสันทางประสาทศัลยศาสตร์ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ๆ ในอนาคต

บรรณานุกรม :
ภัทรวิทย์ รักษ์กุล . (2542). ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทรวิทย์ รักษ์กุล . 2542. "ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภัทรวิทย์ รักษ์กุล . "ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
ภัทรวิทย์ รักษ์กุล . ความแม่นยำในการหาตำแหน่งซับธาลามิกนิวเคลียสโดยใช้ภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในคนไทยและ การประยุกต์ใช้ในทางคลินิก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.