ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี
นักวิจัย : กำธร อุณหกาญจน์กิจ
คำค้น : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , การพยากรณ์น้ำท่า , ความต้องการใช้น้ำ , ความสมดุลของน้ำ , MATHEMATICAL MODEL , RUNOFF FORCASTING , DEMAND , WATER BALANCE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43565
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำจันทบุรี ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 1,722.00 ตาราง กิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าลักษณะธรรมชาติที่ปากแม่น้ำมีประมาณ 2,103.97 ล้านลูกบาศก์ ต่อปี ในปัจจุบันงานพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำนี้ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีอยู่ค่อนข้างน้อย การวิจัยครั้งนี้ มีการพัฒนาโปรแกรมการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าด้วย โปรแกรม Visaul Basic โดยใช้วิธีทางสถิติ ได้แก่ Adaptive Filtering, Lag-One Markov Process , Winters Method Model และ Decomposition Model เพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าที่เหมาะสมสำหรับใช้งานกับลุ่มน้ำทั่ว ๆ ไป นำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจ้ดไว้ในฐานข้อมูล แล้วสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของระบบลุ่มน้ำนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป RiverWare เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ผลการวิจัยนี้ พบว่า การพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าด้วยวิธี Adaptive Filtering, Lag-One Markov Process , Winters Mithod Model และ Decomposition Model ไม่มีวิธีใดที่สามารถให้ค่าสอดคล้องกับความเป็นจริง จึงใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย พหุคูณในการพยากรณ์น้ำท่า ในการศึกษาระบบแหล่งน้ำ พบว่า ในสภาพปัจจุบัน มีความต้องการใช้น้ำทั้หมด 286.79 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ในสภาพปัจจุบัน 96.12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้ และมีปริมาณน้ำท่าที่ยังไม่ได้นำมา ใช้อีก 1,771 ล้านลูกมาศก์เมตรต่อปี สำหรับในการศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ พบว่า ในอนาคต มีความต้องการใช้น้ำจะสูงขึ้นเป็น 501.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แหล่งเก็บกักน้ำ 179.87 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำได้ และมีปริมาณน้ำท่าที่ยังไม่ได้นำมาใช้อีก 1,627 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

บรรณานุกรม :
กำธร อุณหกาญจน์กิจ . (2542). แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กำธร อุณหกาญจน์กิจ . 2542. "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กำธร อุณหกาญจน์กิจ . "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
กำธร อุณหกาญจน์กิจ . แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.