ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : เมธี จันทโรปกรณ์
คำค้น : สิทธิประมงชายฝั่ง , ความคิดเห็น , ชาวประมงพื้นบ้าน , ชาวประมงอวนรุน , COASTAL FISHING RIGHTS , OPINION , SMALL SCALE FISHERMEN , PUSH NET FISHERMEN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43350
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น และปัจจัยที่มีผลต่อความ คิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง ในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจในการศึกษาความคิดเห็น และปัจจัย ที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิประมงชายฝั่ง และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้นำกลุ่ม ชาวประมง ขอบเขตการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเก็บข้อมูลได้สัมภาษณ์และวัดความรู้ ความคิดเห็นของชาวประมงกลุ่มทำการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอวนรุน กลุ่มละ 100 ตัวอย่าง รวม 300 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นใช้การ วิเคราะห์ความผันแปร และการวิเคราะห์การจำแนกพหุ ผลการศึกษา พบว่า ชาวประมงกลุ่มทำการประมง และกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ 54.0 มีความเห็นเชิงสนับสนุนต่อสิทธิประมงชายฝั่งในระดับสูง กลุ่มอวนรุน ร้อยละ 70.0 มีความเห็นเชิงสนับสนุนต่อสิทธิประมงชายฝั่งในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ มีผลต่อความคิดเห็นเรื่องสิทธิประมงชายฝั่งที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 คือ ลักษณะ อาชีพทางการประมง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรประมงและการจัดการ และ ความรู้เกี่ยวกับหลักการของสิทธิประมงชายฝั่ง โดยชาวประมงกลุ่มทำการประมงและกลุ่ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อสิทธิประมงชายฝั่ง ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรประมงและการจัดการ และความรู้ เกี่ยวกับหลักการของสิทธิประมงชายฝั่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกดับความคิดเห็นเรื่อง สิทธิประมงชายฝั่ง เมื่อพิจารณาความรู้เกี่ยวกับหลักการของสิทธิประมงชายฝั่ง พบว่า สองในสามของชาวประมงกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของสิทธิประมงชายฝั่ง ในระดับปานกลางถึงต่ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเผยแพร่ความรู้ให้ชาวประมงให้รับทราบ และเข้าใจก่อนที่จะนำสิทธิประมงชายฝั่งไปใช้ในพื้นที่

บรรณานุกรม :
เมธี จันทโรปกรณ์ . (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธี จันทโรปกรณ์ . 2541. "ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธี จันทโรปกรณ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เมธี จันทโรปกรณ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงอวนรุนต่อสิทธิประมงชายฝั่ง : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.