ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุพัฒน์ ศิลาพจน์
คำค้น : ความเครียด , อริยสัจ 4 , ไตรลักษณ์ , ปฏิจจสมุปบาท , กรรม , สมาธิ , TENSE , THE FOUR NOBLE TRUTHS , THE THREE , CHARACTERISTIC , THE DEPENDENT ORIGINATION , ACTION , CONCENTRATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=43295
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร จากพระไตรปิฏก และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ ซึ่งกลุ่มข้าราชการครูส่วนใหญ่จะมีความเครียดจากสาเหตุแตกต่างกันไป สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทำให้ครูต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา วิถีทางใน การดำเนินชีวิตมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตความเป็นครู ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ความวิตกกังวล กลายเป็นความเครียดขึ้นมา การสอนนักเรียน ซึ่งครูนั้นถือเป็นบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีความรับผิดชอบสูง ต้องเป็นแบบอย่าง ที่ดี เป็นปูชนียบุคคลที่ควรเคารพยกย่อง ครูนั้นถือว่าเป็นผู้มีภาระหน้าที่มาก เมื่อเป็น เช่นนี้ก็ย่อมจะทำให้เกิดความเครียดได้ ในการศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดของกลุ่มข้าราชการครู ในเขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานครนั้นพบว่า ครูมีความเครียดจากความบกพร่องทางร่างกาย มีมากที่สุด คือ มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 2.90 สาเหตุของความเครียดจากความวิตกกังวล มีมากที่สุด คือ ความเป็นคนช่างจำทำให้เกิดความยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 1.93 สาเหตุ ของความเครียดจากสังคม พบมากที่สุดคือ การไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ ประชุมหรือตัดสินใจแก้ปัญหาในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.57 สาเหตุของความเครียด จากภาวะเศรษฐกิจ มีมากที่สุด คือต้องทำการสอนพิเศษเพิ่มจึงจะพอต่อการใช้จ่ายแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 1.82 สาเหตุของความเครียดจากสิ่งแวดล้อมมีมากที่สุด คือ ห้องทำงาน แคบเกินไปทำให้ไม่มีจิตใจทำงาน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ส่วนการนำหลักคำสอนทาง พระพุทธศาสนามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาความเครียดนั้น มีมากที่สุดคือ มีความเชื่อ เรื่องกฎแห่งกรรมทำให้ปล่อยวาง คิดเป็นร้อยละ 3.10 และได้พบว่า กลุ่มข้าราชการครู ที่ทำการสอนอยู่ในเขตคลองเตย สาขา 1 จำนวน 8 โรงเรียนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นครู เพศหญิงมากกว่าครูที่เป็นเพศชาย คือ คิดเป็นร้อยละ 71.2 ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 61.0 และส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิมในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28.9 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีส่วนมาก

บรรณานุกรม :
สุพัฒน์ ศิลาพจน์ . (2541). ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพัฒน์ ศิลาพจน์ . 2541. "ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพัฒน์ ศิลาพจน์ . "ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สุพัฒน์ ศิลาพจน์ . ศึกษาการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการผ่อนคลายความเครียด จากการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มข้าราชการครู ในสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา เขตคลองเตย สาขา 1 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.