ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย
นักวิจัย : สุมัทนา กลางคาร
คำค้น : การรอดชีพ , มะเร็งเซลล์ตับ , มะเร็งท่อน้ำดี , ประเทศไทย , SURVIVAL , HEPATOCELLULAR CARCINOMA , CHOLANGIO CARCINOMA , THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วย มะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย จำนวน 3,820 คน เป็นมะเร็งเซลล์ตับ 1,446 คน และ มะเร็งท่อน้ำดี 2,376 คน ได้รับการวินิจฉัยระหว่าง 1 มกราคม 2535 ถึง 31 ธันวาคม 2539 โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยและแหล่งข้อมูลอื่นๆ หลังสิ้นสุดการ ติดตามสถานะสุดท้ายวันที่ 30 กันยายน 2540 พบเสียชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับ 1,015 คน (ร้อยละ 70.2) มะเร็งท่อน้ำดี 1,673 คน (ร้อยละ 70.5) วิเคราะห์ข้อมูลแบบการ วิเคราะห์การรอดชีพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ Kaplan-Meier และ Logrank test ได้แก่ ระดับการศึกษา ขนาดก้อนมะเร็ง ตำแหน่งก้อนมะเร็ง ระยะของโรค และการรักษา เมื่อวิเคราะห์แบบตัวแปรเชิงซ้อนโดยใช้ Coxs proportional hazard model ได้แก่ ระยะของโรค และการรักษา ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ Kaplan-Meier และ Logrank test ได้แก่อายุ อาชีพ ขนาดก้อนมะเร็ง ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ระยะของโรค และการรักษา เมื่อวิเคราะห์แบบตัวแปรเชิงซ้อน โดยใช้ Coxs proportional hazard model ได้แก่อายุ ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ระยะของโรค และการรักษา จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี การค้นพบผู้ป่วยในระยะต้นๆ ของโรค ทำให้มีการรอดชีพที่ยาวนานขึ้น

บรรณานุกรม :
สุมัทนา กลางคาร . (2541). การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุมัทนา กลางคาร . 2541. "การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุมัทนา กลางคาร . "การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สุมัทนา กลางคาร . การรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งตับปฐมภูมิในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.