ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : จุรีย์ อุสาหะ
คำค้น : ความยึดมั่นผูกพัน , องค์การ , พยาบาลประจำการ , COMMITMENT , ORGANIZATIONAL , STAFF NURSES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42686
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมีความสำคัญต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคคลและต่อ ประสิทธิผลขององค์การ เพราะหากบุคคลมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ย่อมจะมีพฤติกรรม ที่ส่งผลให้องค์การประสบผลสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงานกับ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัด กรมควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค จำนวน 245 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ มีระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง ความพึงพอใจในงานโดยรวม ของพยาบาลประจำการอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การคือความพึงพอใจในงาน (r = 0.659

p< 0.001) และอายุ (r = 0.144

p< 0.05) ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพศ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์การ (p > 0.05) และพบว่าความมั่นคงในงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนและ ค่าตอบแทน อายุ นโยบายและการบริหาร สามารถร่วมกันทำนายความยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์การได้ร้อยละ 56.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ข้อเสนอแนะจากการ วิจัย ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการทำงาน เพิ่ม สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพยาบาลให้มากขึ้น สนับสนุนการศึกษาต่อของพยาบาลเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

บรรณานุกรม :
จุรีย์ อุสาหะ . (2541). ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุรีย์ อุสาหะ . 2541. "ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จุรีย์ อุสาหะ . "ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
จุรีย์ อุสาหะ . ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาล สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.