ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี
นักวิจัย : ดุษณีย์ ชาญปรีชา
คำค้น : กระบวนการกลุ่ม , แรงสนับสนุนทางสังคม , ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมรับการบำบัดรักษา ของผู้เสพติดเฮโรอีน , GROUP PROCESS , SOCIAL SUPPORT , KNOWLEDGE , ATTITUDE , BEHAVIOR SEEKING TREATMENT OF DRUG DEPENDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42610
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเสพเฮโรอีน เป็นอันตรายทั้งต่อตัวผู้เสพเองและสังคม การบำบัดรักษาครบตาม แผนการรักษา เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพได้ แต่จากสถิติที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 50.6 ผู้ป่วยรับการบำบัดรักษาไม่ครบกำหนดตามแผนการรักษา เพราะ สาเหตุจากตัวผู้ป่วยเองหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบำบัดรักษา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะทำการวิจัยกึ่งทดลองโดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมรับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน เพศชายที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เป็นครั้งแรก ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2541 จำนวน 44 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติและ พฤติกรรมรับการบำบัดรักษาก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ paired sample t-test ผลการวิจัย พบว่า ในจำนวนผู้อยู่ครบ 21 วัน ตามกำหนด 40 คน (ร้อยละ 90.9) หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมรับการบำบัดรักษาสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P-value<0.001 จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าในการจัดกระบวนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ควรจัดให้มีกระบวนการกลุ่มร่วมกับการให้แรงสนับสนุนทางสังคมจากพยาบาลด้วย เพื่อช่วย ให้ผู้ป่วยอยู่ครบกำหนดตามแผนการรักษา อันจะเป็นผลทำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติด ได้นานขึ้น

บรรณานุกรม :
ดุษณีย์ ชาญปรีชา . (2541). ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดุษณีย์ ชาญปรีชา . 2541. "ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดุษณีย์ ชาญปรีชา . "ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ดุษณีย์ ชาญปรีชา . ผลของกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม รับการบำบัดรักษาของผู้เสพติดเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.