ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สมภพ อาจชนะศึก
คำค้น : การยอมรับ , การมีส่วนร่วม , ประชาชน , โรงพยาบาล , ACCEPTANCE , PARTICIPATION , PEOPLE , HOSPITALS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42559
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบัน แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น การศึกษาการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาโรงพยาบาลของกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา โรงพยาบาล ของกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดยทำการศึกษาแบบ ตัดขวาง ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 แห่ง เก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2541 ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 363 ชุด ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (53.4%) มีอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี (49.0%) มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (52.3%) มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-39,999 บาท (47.7%) เป็นหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน (62.3%) มีอายุราชการน้อยกว่า 15 ปี (35.8%) เป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาล น้อยกว่า 5 ปี (37.2%) เคยได้รับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาโรงพยาบาล (51.2%) เคยได้รับข่าวสารการมีส่วนร่วมฯ (84.3%) มีความรู้ด้านการมีส่วนรวมฯ ปานกลาง (63.9%) มีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมฯ ค่อนข้างดี (50.1%) เคยมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการพัฒนาโรงพยาบาล (56.5%) และมีการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา โรงพยาบาลในภาพรวมปานกลาง (51.0%) เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการยอมรับ ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้และการได้รับข่าวสาร (P-value = 0.0000, 0.0000, 0.0296) ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผันแปรของการยอมรับการ มีส่วนร่วมของประชาชนร้อยละ 21.2 (R(2) = 0.212) เมื่อวิเคราะห์จำแนกพหุ ภายหลังปรับตัวแปรอิสระอื่นแล้ว พบว่ามีเฉพาะทัศนคติและความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับ ดังนั้น การสร้างเสริมการยอมรับการมีส่วนร่วมฯ ในกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงควรเน้นการ ประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติและเพิ่มพูนความรู้ที่ดี ในกรรมการ บริหารโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
สมภพ อาจชนะศึก . (2541). การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมภพ อาจชนะศึก . 2541. "การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมภพ อาจชนะศึก . "การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สมภพ อาจชนะศึก . การยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการของบุคลากรภาครัฐ : กรณีศึกษาในกรรมการบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.