ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นิรดล นวลจีน
คำค้น : พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภค , แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ , กระบวนการกลุ่ม , THE BEHAVIORS FOR SELECTION AND CONSUMPTION , HEALTH BELIEF MODEL , GROUP PROCESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นปัญหา ทางพฤติกรรมสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หลายโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง การศึกษาแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์ อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง คัดเลือกหมู่บ้านและกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยกลุ่มทดลองจำนวน 80 คนแบ่งเป็นแม่บ้าน 75 คน และผู้ประกอบการร้านค้า 5 คน เป็นกลุ่มซึ่งได้รับโปรแกรมสุขศึกษาซึ่ง ประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่ม กลุ่มเปรียบเทียบใน จำนวนที่เท่ากับกลุ่มทดลอง แต่ไม่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น ใช้เวลาการ ศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2541 ถึงกุมภาพันธ์ 2542 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามและแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมสุขศึกษามีผลทำให้พฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภค ผลิตภัณฑ์อาหารของแม่บ้านดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ความรู้ การรับรู้โอกาส เสี่ยง การรับรู้ต่อความรุนแรง การรับรู้ต่อผลดีของการปฏิบัติ มีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรม ดังนั้นควรพิจารณานำโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างกลุ่มอื่น ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

บรรณานุกรม :
นิรดล นวลจีน . (2541). การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิรดล นวลจีน . 2541. "การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิรดล นวลจีน . "การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
นิรดล นวลจีน . การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม การเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร ของแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้า อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.