ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี
นักวิจัย : ศุภวดี แถวเพีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=42396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ นับว่าเป็นอันตราย ต่อภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์รวมทั้งสามี เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เพราะ เชื้อโรคซิฟิลิสจะอยู่ในกระแสเลือดของผู้ป่วย แม้หลังจาก ได้รับการรักษาจนอาการหายไป ก็ยังสามารถกลับเป็นซ้ำ ได้อีก อย่างไรก็ดีโรคนี้สามารถป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม และการกลับเป็นซ้ำได้ หากผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลุ่ม นี้มีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยทั้งนี้จะต้องทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของบุคคลกลุ่มนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับ พฤติกรรมสุขภาพอนามัยของผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยอาศัยกรอบ ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมาปรับเป็นแนวทาง ในการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี ที่มารับการฝากครรภ์และตรวจ รักษาโรคซิฟิลิส ที่หน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี โรงพยาบาลศิริราช หน่วย วี.ดี. คลินิค โรงพยาบาลราชวิถี และแผนกฝากครรภ์โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ จำนวน 120 คู่ ประกอบด้วยหญิงตั้งครรภ์ที่ เป็นโรคซิฟิลิส 120 ราย และสามี 120 ราย ผู้วิจัยรวบรวม ข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้วยประชากร แบบสอบ ถามพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และแบบสอบถามการรับรู้ภาวะ สุขภาพ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ และเลือกตัวทำนายที่ดีที่สุด รวมทั้ง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรทั้งสอง ระหว่างกลุ่มหญิง ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพระหว่างหญิง ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี แตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ (p > .05) ส่วนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าการรับรู้ ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ อนามัยในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและในสามี อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .05 (r =.3503 และ r =.2208) ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์ถดถอย พหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า การรับรู้ภาวะสุขภาพ และรายได้ ของครอบครัว เป็นตัวทำนายที่ดีที่สุด สามารถร่วมอธิบาย ความผันแปรของพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นโรคซิฟิลิสได้ ร้อยละ 16.96 ที่ระดับความมีนัย สำคัญ .05 ส่วนกลุ่มสามีของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิส ไม่มีปัจจัยใดที่สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ของสามีอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ เป็นโรคซิฟิลิส ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ถูกต้องและมี รายได้สูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี ผู้วิจัยมีข้อเสนอ แนะว่า พยาบาลควรส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรค ซิฟิลิสและสามี ได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพตามความเป็นจริง และถูกต้อง โดยให้ความรู้ และคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ โรคซิฟิลิส และการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง รวมทั้งการมารับ การรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรค ซิฟิลิสและสามี มีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสม ต่อไป

บรรณานุกรม :
ศุภวดี แถวเพีย . (2540). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภวดี แถวเพีย . 2540. "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภวดี แถวเพีย . "ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ศุภวดี แถวเพีย . ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรม สุขภาพอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซิฟิลิสและสามี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.