ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ
นักวิจัย : ปราโมทย์ มหคุณากร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาในหลอดทดลองเปรียบเทียบ ค่า adsorptive capacity ของผงถ่านจาก 4 บริษัท (ผงถ่าน A ผลิตจากต่างประเทศ ผงถ่าน B, C และ D ผลิตภายในประเทศ) ที่ pH 1.2 และ 7.5 โดยใช้ paracetamol, theophylline และ phenobarbital เป็นยาทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่าง ของการดูดซับโดยหา adsorption isotherm (Langmuir model) พิจารณาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ผิวและขนาดอนุภาาคของผงถ่าน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณของยาที่ถูกดูดซับโดยผงถ่านจะขึ้น กับค่าของ pH ที่ใช้ในการทดลอง จากการศึกษาการดูดซับยา paracetamol พบว่าที่ pH 7.5 ผงถ่าน A และ B มีค่า adsorptive capacity สูงกว่าผงถ่าน C และ D (p<0.05) ในขณะที่ pH 1.2 ผงถ่าน B มีค่า adsorptive capacity สูงที่สุด (p<0.05) สำหรับยา theophylline นั้นพบว่าผงถ่าน A มีค่า adsorptive capacity สูงกว่าผงถ่านชนิดอื่นๆ ทั้งที่ pH 1.2 และ 7.5 (p<0.05) ในการดูดซับยา phenobarbital นั้นพบว่าที่ pH 1.2 ผงถ่านทั้ง 4 บริษัท มีค่า adsorptive capacity ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) อย่างไรก็ตามที่ pH 7.5 พบว่าผงถ่าน B และ C มีค่า adsorptive capacity สูงที่สุด (p<0.05) จากการศึกษาขนาดอนุภาคของผงถ่านทั้ง 4 ชนิด พบว่าผงถ่าน C มีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุด โดยมีลำดับของขนาดอนุภาคดังนี้ C > A > D > B ถึงแม้ว่าพื้นที่ผิวของผงถ่านจากแต่ละบริษัท จะไม่แตกต่างกัน (p>0.05) การศึกษาในคนเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการดูดซับ ของผงถ่านโดยใช้ paracetamol เป็นยาทดสอบ ได้เลือกผงถ่าน จาก 2 บริษัทคือ ผงถ่าน A และผงถ่าน B มาทำการศึกษา โดย ศึกษาในอาสาสมัครชายไทยจำนวน 12 คน ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่าง 17-30 ปี อาสาสมัครจะถูกสุ่มให้ได้รับยาใน 3 รูปแบบคือได้ รับยา paracetamol 1500 มิลลิกรัมอย่างเดียว ได้รับยา paracetamol 1500 มิลลิกรัม ร่วมกับผงถ่าน A หรือ B จำนวน 5 กรัม โดยที่ทุกคนจะได้รับยาทั้ง 3 แบบสลับกัน โดยเว้นช่วงห่างระหว่างการทดลองแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างเลือดก่อนให้ยาและหลังให้ยาที่เวลา 0.5, 1, 2, 4 6, 7 และ 8 ชั่วโมงตามลำดับนำเลือดที่ได้มาทำการวิเคราะห์ หาความเข้มข้นของ paracetamol โดยใช้ HPLC นำผลที่ได้ มาคำนวณหาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ได้แก่ C(,max) T(,max) และ AUC(,0-8 hr) โดยใช้ MK model computer program (รุ่น 4.84) จากการศึกษาพบว่าผงถ่านจากทั้ง 2 บริษัทสามารถลดระดับ ความเข้มข้นสูงสุดในเลือด และปริมาณที่ถูกดูดซึมทั้งหมดของยา paracetamol และพบว่า ผงถ่าน A มีประสิทธิภาพในการป้องกัน การดูดซึมของยา paracetamol จากการเดินอาหารได้น้อยกว่า ผงถ่าน B อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) ผลการศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่าผงถ่าน B ซึ่ง ผลิตภายในประเทศมีประสิทธิภาพดีในการดูดซับยา paracetamol, theophylline และ phenobarbital เช่นเดียวกับผงถ่าน A ที่ผลิตจากต่างประเทศ นอกจากนั้นการศึกษาในอาสาสมัครยังพบว่า ผงถ่าน B มีประสิทธิภาพในการป้องกันการดูดซึมยา paracetamol จากทางเดินอาหารได้ดีกว่าผงถ่าน A (p<0.05) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการดูดซับ ของผงถ่านแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ซึ่งความ แตกต่างนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยข้อมูลของ พื้นที่ผิวและขนาดอนุภาค และพบว่าผงถ่านที่มีประสิทธิภาพดี ในการดูดซับยาชนิดหนึ่ง อาจไม่ใช่ผงถ่านที่มีประสิทธิภาพดี สำหรับการดูดซับยาชนิดอื่นเสมอไป

บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ มหคุณากร . (2539). การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ มหคุณากร . 2539. "การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปราโมทย์ มหคุณากร . "การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ปราโมทย์ มหคุณากร . การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับยาของ activated charcoal ที่ผลิตในประเทศไทย กับ activated charcoal ที่ผลิตจากต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.