ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล
นักวิจัย : เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ คือ การศึกษา ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาที่มีต่อจำนวนรายการยาในเภสัช ตำรับของโรงพยาบาล รวมทั้งวัดระดับการใช้ชื่อสามัญทางยา ในโรงพยาบาลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ชื่อสามัญ ทางยาที่ปรากฎอยู่ในเภสัชตำรับ 2) การสั่งยาของแพทย์ด้วย ชื่อสามัญทางยา และ 3) การแทนยาด้วยยาที่มีชื่อสามัญทางยา เดียวกัน รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ชื่อสามัญทางยา ในโรงพยาบาล และปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนรายการยาที่มีใน เภสัชตำรับ การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นผลของการใช้ชื่อสามัญทางยา ในด้านการเพิ่มความสะดวกในการบริหารคลังยา การสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และแบบเก็บข้อมูล จาก โรงพยาบาลประเภททั่วไป ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 เตียง ในเขตกรุงเทพมหานคร 16 โรงพยาบาล พบว่า ผลของการ ระบุชื่อสามัญทางยาในเภสัชตำรับและการที่แพทย์สั่งยาเป็นชื่อ สามัญทางยามีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับจำนวนรายการยา ใน ขณะที่การแทนยาในโรงพยาบาลมีผลในทางบวกกับจำนวนรายการยา จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีการระบุชื่อสามัญ ทางยาในเภสัชตำรับและเมื่อแพทย์สั่งยาด้วยชื่อสามัญทางยา มากขึ้น จะสามารถลดจำนวนรายการยาที่มีในเภสัชตำรับลงได้ ในทางกลับกัน เมื่อเกิดการแทนยาขึ้นมากจะทำให้จำนวนรายการ ยาเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารคลังยา ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสามารถลดจำนวนรายการยาที่มีใช้ใน เภสัชตำรับมีจำนวนน้อยที่สุด จึงควรส่งเสริมการใช้ชื่อสามัญ ทางยาในเภสัชตำรับ และส่งเสริมให้แพทย์สั่งยาด้วยชื่อ สามัญทางยามากขึ้น ในขณะที่การแทนยาไม่สามารถลดจำนวน รายการยาลงและไม่เกิดความสะดวกในการบริหารคลังยา แต่การใช้ชื่อสามัญทางยาทำให้มีการใช้ยาชื่อสามัญ (Generic drug) ซึ่งมีราคาต่ำกว่ายา Brand name drug ทำให้ประหยัด ค่ายาต่อผู้ป่วยได้ การส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ให้ใช้ชื่อสามัญทางยา เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเพิ่มความสะดวก ในการบริหารคลังยา จำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลการรักษาของยา ที่เท่าเทียมกัน (Therapeutic equivalence) ของยาชื่อ สามัญกับยา Brand name drug

บรรณานุกรม :
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ . (2539). ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ . 2539. "ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ . "ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ . ผลของการใช้ชื่อสามัญทางยาต่อจำนวนรายการยาที่มีใช้ในเภสัช ตำรับโรงพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.