ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี
นักวิจัย : เชิดชัย สุนทรภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=41253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เบตาแคโรทีนเป็นแหล่งของวิตามินเอที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาด ซึ่งยังไม่มีรายงานผลการศึกษาทางคลินิกในการ ประเมินเภสัชจลนศาสตร์ในคนไทย งานวิจัยนี้จึงเป็นการ ศึกษาเพื่อให้ทราบถึงระดับเบตาแคโรทีนในเลือดในระยะ เวลา 1 วัน และ 10 วันภายหลังการรับประทานเบตาแคโรทีน 15 หรือ 30 มิลลิกรัมครั้งเดียว การศึกษากระทำในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีจำนวน 20 คน เป็นชาย 11 คน และหญิง 9 คน อาสาสมัครจะต้อง บันทึกรายการอาหารตลอด 7 วันก่อนวันทดลอง ในวันทดลอง ภายหลังการอดอาหารนานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง จะเก็บตัวอย่าง เลือด 1 ครั้งก่อนรับประทานแคปซูลเบตาแคโรทีน อาสาสมัคร จะได้รับประทานแคปซูลเบตาแคโรทีน 15 มิลลิกรัมจำนวน 1 หรือ 2 แคปซูลพร้อมน้ำ 200 มิลลิลิตร และอาหารเช้าที่ จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งมีไขมันร้อยละ 45 จากนั้นจะทำการเก็บ ตัวอย่างเลือด 5 มิลลิลิตร ที่เวลา 0.5, 1.0, 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 12.0 และ 24.0 ชั่วโมงภายหลังการ รับประทานยาเบตาแคโรทีน อาสาสมัคร 6 คน (ชาย 3 คน และหญิง 3 คน) เข้าร่วมการศึกษาอีกครั้งซึ่งจะเก็บตัวอย่าง เลือดที่เวลา 0, 6, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216 และ 240 ชั่วโมงภายหลังการรับประทานเบตาแคโรทีน ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างซีรัมทั้งหมดโดยใช้ High performance liquid chromatography ผลการศึกษาพบค่าเฉลี่ย (+,-) ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของระดับเบตาแคโรทีนในซีรัมในภาวะปกติซึ่งไม่ได้ ควบคุมอาหารเท่ากับ 256.03(+,-)18.72 นาโนกรัม/มล. และปริมาณเบตาแคโรทีนที่รับประทานแต่ละวันเท่ากับ 3.31(+,-)0.45 มก. ผลการติดตามระดับเบตาแคโรทีน ในซีรัมเป็นเวลา 1 วัน ได้ค่าเฉลี่ย (+,-) ค่าความคลาด เคลื่อนมาตรฐานของพื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นใน ซีรัมกับเวลาในช่วง 24 ชั่วโมงเท่ากับ 794.36(+,-)230.34 และ 1,402.11(+,-)257.41 นาโนกรัม.ชม./มล. ภายหลัง การรับประทานเบตาแคโรทีน 15 และ 30 มก. ตามลำดับ ผลการติดตามระดับเบตาแคโรทีนในซีรัมเป็นเวลา 10 วัน ภายหลังการรับประทานเบตาแคโรทีน 15 มก. ครั้งเดียว ได้ค่าเฉลี่ย (+,-) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความ เข้มข้นสูงสุดในซีรัมเท่ากับ 40.39(+,-)7.46 นาโนกรัม/มล. เวลาที่ได้ระดับยาสูงสุดในซีรัมเท่ากับ 41.13(+,-)4.18 ชม. พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นในซีรัมกับเวลาในช่วง 96 ชั่วโมง เท่ากับ 2,262(+,-)523.44 นาโนกรัม.ชม./มล. ค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 131.20(+,-)41.44 ชม. ค่าคงที่ของ อัตราการดูดซึมเท่ากับ 0.0233(+,-)0.0044 ชม.(-1) ค่าคงที่ของอัตราการกำจัดเท่ากับ 0.0074(+,-)0.0017 ชม.(-1) และเวลาที่ระดับเบตาแคโรทีน กลับสู่ระดับเริ่ม ต้นเท่ากับ 112.14(+,-)11.99 ชม. เมื่อติดตามระดับ เบตาแคโรทีนในซีรัมเป็นเวลา 10 วัน ภายหลังการรับประทาน เบตาแคโรทีน 30 มก. ครั้งเดียว ได้ค่าเฉลี่ย(+,-) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความเข้มข้นสูงสุดในซีรัม เท่ากับ 81.61(+,-)21.44 นาโนกรัม/มล. เวลาที่ได้ระดับ สูงสุดในซีรัมเท่ากับ 45.57(+,-)8.53 ชม. พื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างความเข้มข้นในซีรัมกับเวลาในช่วง 96 ชั่วโมง เท่ากับ 5,724.02(+,-)1,688.98 นาโนกรัม.ชม./มล. พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นในซีรัมกับเวลาในช่วง 240 ชั่วโมง เท่ากับ 9,833.97(+,-)3,812.83 นาโนกรัม.ชม./มล. ค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 230.40(+,-) 80.91 ชม. ค่าคงที่ของอัตราการดูดซึมเท่ากับ 0.0531 (+,-)0.0118 ชม.(-1) ค่าคงที่ของอัตราการกำจัดเท่ากับ 0.0047(+,-)0.0011 ชม.(-1) และเวลาที่ระดับเบตา แคโรทีนกลับสู่ระดับเริ่มต้นเท่ากับ 191.06(+,-)29.03 ชม. ความแตกต่างของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ระหว่าง ขนาดยาไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นค่าพื้นที่ใต้กราฟ ระหว่างความเข้มข้นในซีรัมกับเวลาในช่วง 24 ชั่วโมง และเวลาที่ระดับยากลับสู่ระดับเริ่มต้น ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับเบตาแคโรทีน ในซีรัม และค่าส่วนใหญ่ของพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ ภายหลังการรับประทานเบตาแคโรทีนในขนาด 15 และ 30 มิลลิกรัม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
เชิดชัย สุนทรภาส . (2538). เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดชัย สุนทรภาส . 2538. "เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชิดชัย สุนทรภาส . "เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
เชิดชัย สุนทรภาส . เภสัชจลนศาสตร์ของเบตาแคโรทีนในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.