ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : อาภาพร เผ่าวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=40784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการ กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนก ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัด เชียงราย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็น โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 60 คน สุ่มเข้า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้ เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง กลุ่มละ 10 คน ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้งจำนวน 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำตามปกติจากแพทย์และพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความสามารถ ในการดูแลตนเองซึ่งสร้างโดยผู้วิจัย การชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง และการวัดความดันโลหิต โดยใช้อุปกรณ์ของโรงพยาบาลศูนย์ เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว่า 1. ภายหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความสามารถในการดูแลตนเองดีกว่าก่อนเข้า ร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และดีกว่าผู้ป่วยกลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001) 2. ภายหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีระดับความดันโลหิตตัวล่างลดลงมากกว่าก่อน เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และลดลงมากกว่า ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญ (p=.069 และ p=.134) 3. ภายหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีน้ำหนักลดลงมากกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการ กลุ่มช่วยเหลือตนเองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.426) แต่ลดลงมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.022) จากผลการวิจัยแสดงว่าการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม ช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นให้ผู้ป่วยได้ร่วมกันหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมี ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์มาก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ทำให้ ผู้ป่วยมีแรงจูงใจ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ได้ดีกว่าการได้รับ คำแนะนำจากแพทย์และพยาบาลตามปกติ แต่เนื่องจากระยะเวลา ในการศึกษาสั้นจึงไม่อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ ความดันโลหิตตัวล่าง อย่างไรก็ตามควรนำเอากระบวนการ กลุ่มช่วยเหลือตนเองไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำแก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ และโรคเรื้อรัง อื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาให้ นานขึ้น

บรรณานุกรม :
อาภาพร เผ่าวัฒนา . (2537). ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . 2537. "ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . "ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . ประสิทธิผลของการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.