ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส
นักวิจัย : สุนันท์ ลิ้มตระกูล
คำค้น : Discrete Particle Simulation , Fluidized Bed , modeling , Simulation , การจำลองแบบ , การจำลองแบบอนุภาครายเม็ด , การสร้างแบบ , ฟลูอิดไดซ์เบด
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080035 , http://research.trf.or.th/node/510
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการใช้แบบจำลองการเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบแยก (Discrete particle model) เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอนุภาคในฟลูอิดไดซ์เบดแบบสองเฟส การเคลื่อนที่ของ อนุภาคแต่ละอนุภาคจะขึ้นอยูกับแรงเนื่องจากของไหลและแรงกระทบกันของอนุภาค แรงเนื่อง จากการกระทบกันของอนุภาคสามารถคำนวณได้จากแบบจำลองอย่างง่ายของ สปริง ตัวหน่วง และความเสียดทาน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการแยกและการ ผสมกันของอนุภาคในระบบที่มีอนุภาคสองชนิดที่มีความหนาแน่นและขนาดแตกต่างกัน ผล การจำลองพบว่าในการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในฟลูอิดไดซ์ที่สภาวะคงตัว อนุภาคจะเคลื่อน ที่ขึ้นด้วยความเร็วสูงที่บริเวณกึ่งกลางท่อ และเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วลดลงที่บริเวณผนังท่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Moslemian (1987) ในระบบฟลูอิดไดซ์เบดที่มีอนุภาคสอง ชนิดที่มีขนาดเท่ากันแต่ความหนาแน่นไม่เท่ากันที่มีอัตราส่วนความหนาแน่น 1.4 และ 1.25 ได้ พบว่าอนุภาคทั้งสองชนิดมีการผสมกันเป็นอย่างดี ส่วนในระบบที่มีอนุภาคที่มีอัตราส่วนความ หนาแน่น 2.5 อนุภาคมีการแยกตัวออกเป็นชั้นอย่างชัดเจน สำหรับในระบบอนุภาคสองชนิดที่มี ความหนาแน่นเท่ากันแต่มีอัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค 1.33 อนุภาคสองชนิดจะผสม กัน ในทางตรงกันข้ามในระบบที่อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 อนุภาคทังสองชนิดจะแยกชั้น กัน พฤติกรรมการแยกและการผสมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์พบว่าจะสอดคล้อดกับ เงื่อนไขการแยกและการผสมที่ได้จากการทดลองของ Tanaka et al. (1996) นอกจากนี้ยังพบ ว่า อิทธิพลของความเร็วของก๊าซป้อนมีผลต่อการแยกน้อย ผลการจำลองนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ ในการศึกษาถึงไฮโดรไดนามิกส์ และการถ่ายเทความร้อนและมวล ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการ ออกแบบและการปฏิบัติการของระบบ ความรู้ในการสร้างและจำลองแบบจะสามารถนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ในระบบที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคกลม เช่น ปฏิกรณ์หลายเฟส และเครื่องอบแห้ง This present work aims to investigate the solids motion and fluid flow in a two- phase fluidized bed via a discrete particle modeling and simulation. The motion of individual particle is based on the fluid force acting on the particle and the contact force between particles. The contact force is modeled by using the same analogy of spring, dash-pot and friction slider. In addition, the mixing and segregation in beds containing two types of particles with different densities and different sizes are also studies. Moreover, the effects of superficial gas velocity and bed geometry on the solids movements are also investigated. A solids circulation cell is found when the bed reaches at steady state. The solids ascend at the center with high velocity and descend with low velocity near the wall. The simulation solids flow pattern agrees well with the experimental result obtained by Moslemian (1987). The solids distributions in the bed containing the particles with the density ratios of 1.4 and 1.25 show good mixing. On the other hand the bed with the particle density ratio of 2.5 shows segregating behavior. Similarly, the beds containing the particles with the size ratios of 1.33 and 2.0 show mixing behavior and segregating behavior, respectively. These results obtained from simulation were found to follow the mixing/segregation criteria obtained experimentally by Tanaka et al. (1996). The solids mixing and segregation are not significantly dependent on the superficial gas velocity. The findings of the simulation, i.e., solids movement and distribution will be information for understanding the hydrodynamics, mass and heat transfer leading to successfully design and operation of the system. The knowledge of this modeling and simulation is applicable to study the phenomena in the system concerned with granular materials such as multiphase flow reactor and dryer.

บรรณานุกรม :
สุนันท์ ลิ้มตระกูล . (2543). การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนันท์ ลิ้มตระกูล . 2543. "การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนันท์ ลิ้มตระกูล . "การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
สุนันท์ ลิ้มตระกูล . การสร้างและจำลองแบบการไหลในระบบฟลูอิไดซ์ชนิดสองเฟส. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.