ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516-
คำค้น : โทรศัพท์ -- ระบบตู้สาขา , การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ , การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชูเวช ชาญสง่าเวช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741725221 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1335
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษากระบวนการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับบริการตู้สาขาอัตโนมัติ ระบบต่อเข้าตรงในโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน และได้นำเสนอระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อช่วยสนับสนุนกาารให้บริการของพนักงานขาย และบริการในการให้ข้อมูลด้านเทคนิคแก่ลูกค้าโดยตรง ซึ่งกระบวนการสนับสนุนด้านเทคนิคในปัจจุบัน ต้องอาศัยวิศวกรเป็นหลักในการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อสำรวจความต้องการของพนังงานขายและบริการ ที่มีต่องานให้การสนับสนุนด้านเทคนิค จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลใน QFD Phase 1 โดยนำผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านเว็บ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Frontpage ในการพัฒนาระบบการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านเว็บ ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการทั้ง 4 ด้าน คือ รูปแบบ (Physical) หน้าที่ (Functional) อายุของคุณภาพ (Lifetime) และการบริการ (Service) หลังจากได้นำระบบการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านเว็บ ขึ้นบนเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อให้พนักงานขายและบริการได้ใช้งานจริง แล้วประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานขายและบริการ ผลการประเมินที่ได้ พนักงานขายและบริการมีความพึงพอใจ ต่อระบบการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านเว็บ และระบบสนับสนุนด้านเทคนิคสามารถตอบสนองความต้องการ โดยสามารถช่วยสนับสนุนการให้บริการของพนักงานขายและบริการ ในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าโดยตรงได้รวดเร็วดีมาก และจากการประเมินโดยการเปรียบเทียบจำนวนเรื่อง ที่พนักงานขายและบริการต้องการให้วิศวกรออกไปพบลูกค้า เทียบกับจำนวนเรื่องเฉลี่ยต่อเดือนในอดีต พบว่า จำนวนเรื่องเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก 83 เรื่องเป็น 56 เรื่อง (ลดลง 33%) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบการสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านเว็บ สามารถช่วยสนับสนุนการให้บริการของพนักงานขายและบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้พบว่า สามารถนำแนวคิดจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ สำหรับบริการอื่นๆ ของบริษัทต่อไป

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- . (2545). ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- . 2545. "ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- . "ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เสาวลักษณ์ เลิศสันทัด, 2516- . ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการบนเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ต้องตามลักษณะสมบัติเชิงคุณภาพการบริการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.