ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง
นักวิจัย : อนุชา ทิพยวัลย์, 2519-
คำค้น : ตัวควบคุมพีไอดี , จีเนติกอัลกอริทึม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มนตรี วงศ์ศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724403 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยชิ้นนี้ได้มีการนำเจเนติกอัลกอริธึม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการหาค่าเหมาะสมที่สุด มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยที่ได้มีการนำเสนอการตรวจสอบความถูกต้องของอัลกอริธึม ด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันทดสอบ คือฟังก์ชันโรเซ็นบรอกค์ ซึ่งได้ผลที่มีความถูกต้องเป็นที่น่าพอใจ หลังจากนั้นจึงได้ทดสอบตัวควบคุมที่นำเสนอกับกระบวนการที่สนใจ ซึ่งพบว่าการใช้เจเนติกอัลกอริธึมในการหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดีนั้น สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ได้อย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้จากตัวควบคุมพีไอดีที่นำเสนอนี้ สามารถควบคุมกระบวนการได้ดีการตัวควบคุมพีไอดี ที่มีการปรับค่าพารามิเตอร์ตามวิธีของซีกเลอร์-นิโคลส์ โดยที่การทดสอบตัวควบคุมที่นำเสนอนี้ ได้ทดสอบเปรียบเทียบกับตัวควบคุมพีไอดีธรรมดา บนกระบวนการ 2 กระบวนการคือ กระบวนการอันดับสองที่มีเวลาหน่วง และกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง ที่เกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื่อง กรณีที่ศึกษาเป็นการกำจัดผลของตัวแปรรบกวนคือ อัตราการไหล และความเข้มข้นของสายกรดขาเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยการใช้เจเนติกอัลกอริธึม สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี ชนิดปรับค่าเองได้ตามที่นำเสนอนี้ได้อย่างเหมาะสม.

บรรณานุกรม :
อนุชา ทิพยวัลย์, 2519- . (2545). การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา ทิพยวัลย์, 2519- . 2545. "การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุชา ทิพยวัลย์, 2519- . "การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อนุชา ทิพยวัลย์, 2519- . การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.