ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วรนันท์ บุนนาค
คำค้น : ขอนแก่น--ภาวะเศรษฐกิจ--วิจัย , เพชรพลอย--ขอนแก่น--การเจียรไน--วิจัย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1192535000145
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษากระบวนการในการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านดอนหันที่เกิดจากการประกอบอาชีพนี้ วิธีการวิจัย วิธีการศึกษาได้ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ ผู้ประกอบอาชีพเจียระไนเพชรแบบอุตสาหกรรมเชิงการค้า จำนวน 9 ครัวเรือน ผู้ประกอบอาชีพเจียระไนเพชรแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 41 ครัวเรือน ผู้ไม่ประกอบอาชีพเจียรนะไนเพชรในหมู่บ้านจำนวน 17 ครัวเรือน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษาวิจัยและนำเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย 1. กระบวนการในการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย ในบ้านดอนหันมีอยู่2 ลักษณะคือ การประกอบอาชีพที่มีการทำเป็นกิจกรรมการเจียระไนเพชรทุกขั้นตอน ซึ่งมีทั้งที่เป็นระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรมเชิงการค้า ส่วนอีกลักษณะหนึ่งจะประกอบอาชีพเจียระไนเพชรแต่เพียงในขั้นจี้ (เจียระไน) เพียงอย่างเดียว ในด้านแรงงานที่ประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซียส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง2-6 ปี มีการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้แก่กัน และพยายามแยกตัวออกมาลงทุนประกอบอาชีพในลักษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน จากการขาดความรู้ในเรื่องการบริหารและการตลาด ผู้ประกอบการเหล่านี้จึงถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต 2. การเจียระไนเพชรรัสเซียทำให้เศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 2.1 ผลผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงชีพเป็นการผลิตเพื่อขาย 2.2 ธุรกิจเจียระไนเพชรรัสเซีย ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.3 รายจ่ายส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 2.4 ด้านภาระหนี้สิน พบว่า ชาวบ้านมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น 2.5 มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบอาชีพทั้งทางการเกษตรและธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น 2.6 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในที่อยู่อาศัยเป็นแบบสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น 2.7 แรงงานในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเจียระไนเพชรไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาชีพทางการเกษตร 2.8 การขอแรงงานในรูปลงแขกลดลง มีการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น 2.9 ประเพณีความเชื่อดั้งเดิมการเคารพผู้อาวุโส มีแนวโน้มลดลง

บรรณานุกรม :
วรนันท์ บุนนาค . (2535). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรนันท์ บุนนาค . 2535. "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรนันท์ บุนนาค . "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
วรนันท์ บุนนาค . การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านจากการประกอบอาชีพเจียระไนเพชรรัสเซีย :ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านดอนหัน ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.