ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536
นักวิจัย : สุรชัย กังวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182537000028
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ปีการเพาะปลูก 2536 มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาต้นุทนการผลิตข้าวไร่ (2) เพื่อศึกษาผลตอบแทนสุทธิการผลิตข้าวไร่ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา ประจำปีการเพาะปลูก 2536 ในการศึกษาเรื่องนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของหมู่บ้านแม่สาใหม่ทั้งหมด 55 หลังคาเรือนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามพร้อมการสัมภาษณ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC('+) โดยใช้วิธีหาค่าต่าง ๆ เช่น ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต การวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.7 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 27.3อายุเฉลี่ย 29.56 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงานแล้วคิดเป็นร้อยละ 85.5 และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.9 ขนาดของครอบครัวเฉลี่ย 4.89 คน และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ร้อยละ50.9 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวนปลูกพืชผัก ผลการศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตข้าวไร่มีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 1,988.64 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,658.60 และ 330.04 บาทต่อไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับปรากฎว่าประสบกับการขาดทุน กล่าวคือ เกษตรกรชาวไทยภูเขามีรายได้สุทธิ (รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปร) และกำไรสุทธิต่อต้นทุนทั้งหมด มีค่าติดลบ คือ -147.86 และ -477.9 บาทต่อไร่ ตามลำดับ แต่ถ้าคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นเงินสดที่จ่ายไปจริง ๆ เกษตรกรชาวไทยภูเขาจะได้รับกำไรอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก คือมีกำไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด 1,273.25บาทต่อไร่ ผลการศึกษาฟังก์ชั่นการผลิตโดยใช้สมการการผลิตแบบCobb-Douglas พบว่า ตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ที่ดิน แรงงานเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร และปุ๋ย สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลิตข้าวไร่ รองลงมาคือ แรงงานซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ในการผลิต เท่ากับ0.65850 และ0.40116 ตามลำดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนจำนวนเมล็ดพันธุ์อุปกรณ์การเกษตร และปุ๋ยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยการผลิตทั้ง 5 ชนิดสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสมการได้ถึง ร้อยละ 77.12 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 22.88 เป็นอิทธิพลของปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้นำมาระบุไว้ในสมการนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่เป็นตัวกำหนดผลผลิตข้าวไร่ แต่มิได้นำเข้ามารวมในสมการการผลิต ได้แก่ สภาพแวดล้อมต่างๆ แสงแดด (ช่วงแสง)อุณหภูมิ ความชื้น และการจัดการของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเองเป็นต้น ส่วนขนาดการผลิต พบว่า ขนาดการผลิตอยู่ในระยะผลตอบแทนต่อขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีผลรวมของค่าความยืดหยุ่น เท่ากับ 1.20317

บรรณานุกรม :
สุรชัย กังวล . (2537). ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรชัย กังวล . 2537. "ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรชัย กังวล . "ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
สุรชัย กังวล . ต้นทุน ผลตอบแทนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรชาวไทยภูเขา : กรณีศึกษาบ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2536. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.