ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ?????วิไลลักษณ์?กิติบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1182531000004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

?????????? การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพทางเศรษฐกิจ ?????สังคม?และบทบาทของสหกรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการ ?????ถือครองที่ดิน?และการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย?จำกัด ?????จังหวัดเชียงใหม่?โดยนำเอาข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์ ?????จำนวน?268?ครอบครัว?ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ?(StratifiedRandom Sampling)?และทำการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามจากแบบสอบถาม?ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้นำมาจัดเป็นกลุ่ม?และแปลงเป็นรหัสตัวเลข?และวิเคราะห์?และแปลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์?ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่?ค่าร้อยละ?ค่าเฉลี่ย?การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ?และสมการถดถอยพหุ????? ผลการวิจัยพบว่า?จำนวนที่ดินถือครองนั้น?ขนาดของที่ดินที่สมาชิกถือครองมีจำนวนลดลงมาก?เมื่อเปรียบเทียบกับปีการเพาะปลูก?2521-22คือในปีการเพาะปลูก?2521-22?เฉลี่ยครอบครัวละ?13.34?ไร่?แต่ในปีการเพาะปลูก?2528-29?เฉลี่ยได้ครอบครัวละ?9.57?ไร่?วัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินสมาชิกปลูกข้าวเป็นพืชหลัก?ในปีการเพาะปลูก?2521-22โดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวใช้ที่ดินปลูกข้าวประมาณ?9.40?ไร่?ส่วนในปีการเพาะปลูก?2528-29?โดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวใช้ที่ดินปลูกข้าวประมาณ5.44?ไร่?ส่วนพืชรองนั้นในปีการเพาะปลูก?2521-22?สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่ประมาณ?3.22?ไร่?แต่ในปีการเพาะปลูก?2528-29?สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกพืชผักประมาณ?4.95?ไร่?ลักษณะการถือครองเพื่อการเกษตรในปีการเพาะปลูก?2521-22?สมาชิกส่วนใหญ่คือจำนวน?79?ครอบครัวมีที่ดินเป็นของตนเอง?ที่ดิน?1,066.350?ไร่?ส่วนในปีการเพาะปลูก?2528-29สมาชิกส่วนใหญ่?คือจำนวน?224?ครอบครัว?มีที่ดินเป็นของตนเอง?ที่ดิน1,988.574 ไร่?พื้นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์?สมาชิกส่วนใหญ่นำที่ดินไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว?ในปีการเพาะปลูก?2521-22?ใช้ที่ดินส่วนใหญ่ไปในการเพาะปลูกข้าว?ประมาณระหว่างร้อยละ?4.00?ในครอบครัวที่มีสมาชิก11?คนขึ้นไป?ถึงร้อยละ?43.10?ในครอบครัวที่มีสมาชิก?5-6?คน?หรือโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครอบครัวใช้ที่ดินปลูกข้าวประมาณ?9.40?ไร่?ในจำนวนที่ดินถือครอง?13.34?ไร่?ส่วนในปีการเพาะปลูก?2528-29?สมาชิกส่วนใหญ่ใช้ที่ดินส่วนใหญ่ไปในการเพาะปลูกข้าวประมาณระหว่างร้อยละ?0.41?ในครอบครัวที่มีสมาชิก?9-10?คน?ถึงร้อยละ?48.70?ในครอบครัวที่มีสมาชิก?3-4?คน?หรือโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครอบครัวใช้ที่ดินปลูกข้าวประมาณ?5.44?ไร่?ในจำนวนที่ดินถือครอง?9.57?ไร่????? ตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์คือสภาพทางสังคม?โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาการเป็นสมาชิก?อายุของสมาชิก?ระดับการศึกษาของสมาชิก?และจำนวนสมาชิกในครอบครัว?สภาพทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากสัตว์ของสมาชิก?รายได้นอกการเกษตรของสมาชิก?รายจ่ายของพืชของสมาชิก?รายจ่ายของสัตว์ของสมาชิก?และจำนวนเงินกู้ของสมาชิก?ส่วนบทบาทของสหกรณ์นั้นเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเงินทุน????? ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐบาล?หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสหกรณ์นิคมในด้านต่าง?ๆ?รัฐควรวางแผนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมมากขึ้น?และควรที่จะแก้ไขปรับปรุงบทบาทของสหกรณ์?ทั้งสถาบันเงินทุน?และสถาบันการผลิต?มีปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตที่ดี?และมีปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่พอเพียง

บรรณานุกรม :
?????วิไลลักษณ์?กิติบุตร . (2531). ?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
?????วิไลลักษณ์?กิติบุตร . 2531. "?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
?????วิไลลักษณ์?กิติบุตร . "?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2531. Print.
?????วิไลลักษณ์?กิติบุตร . ?????การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการ?ที่มีอิทธิพล ?????ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินของสมาชิกสหกรณ์ ?????นิคมสันทราย?จำกัด?จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2531.