ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี
นักวิจัย : รัตเขตร์ เชยกลิ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35197
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนกันยายน 2543 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16 ครั้งๆ ละ 1-3 วัน ผลการสำรวจพบว่าได้ตัวอย่างเห็ดรา ทั้งสิ้น 286 ตัวอย่าง โดยจัดจำแนกเป็นเห็ดราชั้น Basidiomycetes จำนวน 248 ตัวอย่าง ซึ่งในจำนวนนี้สามารถจัดจำแนกถึงชนิด, ถึงสกุล ถึงวงศ์และถึงลำดับ เป็นจำนวน 108 ชนิด, 40 สกุล (94 ตัวอย่าง), 6 วงศ์ (25 ตัวอย่าง) และ 2 ลำดับ (21 ตัวอย่าง) ตัวอย่างที่ถูกจัดจำแนกเป็นชั้น Ascomycetes มีจำนวน 35 ตัวอย่าง โดยสามารถจัดจำแนก ถึงชนิดและถึงสกุลจำนวน 16 ชนิด และ 4 สกุล (19 ตัวอย่าง) ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ อีก 3 ตัวอย่าง เป็นชั้น Myxomycetes โดยสามารถจัดจำแนกถึงชนิดจำนวน 2 ชนิด และ 1 สกุล (1 ตัวอย่าง) ในจำนวนตัวอย่างเห็ดราของชั้น Basidiomycetes ที่สำรวจ พบนั้น พบว่าตัวอย่างส่วนมากอยู่ในอันดับ Agaricales และสำหรับชั้น Ascomycetes ได้พบสกุล ~iXylaria~i มากที่สุด

บรรณานุกรม :
รัตเขตร์ เชยกลิ่น . (2544). ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัตเขตร์ เชยกลิ่น . 2544. "ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รัตเขตร์ เชยกลิ่น . "ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
รัตเขตร์ เชยกลิ่น . ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาเขียว จังหวัดชลบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.