ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ
นักวิจัย : พัฒนา สมนิยาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=34395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพ ทั่วไปของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ 2) ศึกษา ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ผู้สอน วิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ 3) ศึกษาความต้องการฝึกอบรม เพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ 4) เปรียบเทียบความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎที่มีวุฒิทางการศึกษา เกษตรกับอาจารย์ที่มีวุฒิทางวิทยาศาสตร์เกษตร 5) เปรียบเทียบ ความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรใน สถาบันราชภัฎที่มีวุฒิทางการศึกษาเกษตรกับอาจารย์ที่มีวุฒิทาง วิทยาศาสตร์เกษตร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตร ในสถาบันราชภัฎ ทั้ง 36 แห่ง ในปีการศึกษา 2538 มีจำนวน อาจารย์ทั้งหมด 318 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS/PC(+) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐานและค่า ไค-สแควร์ ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ ที่มีลักษณะต่อไปนี้มีจำนวนมากที่สุด คือเป็นเพศชาย มีอายุ ระหว่าง 46-50 ปี ส่วนใหญ่สมรสแล้ว มีอายุราชการระหว่าง 21-25 ปี มีประสบการณ์การสอนวิชาเกษตรระหว่าง 16-25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาโท และมีวุฒิทางวิทยาศาสตร์เกษตร มี ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท และไม่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจาก เงินเดือน ทำการสอน 6-10 คาบต่อสัปดาห์ และยังมีงาน รับผิดชอบอื่น ๆ นอกจากการสอน อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎที่ไม่ต้องการ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามีจำนวนมากกว่าผู้ที่ต้องการศึกษา ต่อ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ามี ความต้องการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เกษตรจำนวนมากกว่า ด้านการศึกษาเกษตร โดยเรื่องที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อด้าน วิทยาศาสตร์เกษตรมีความต้องการมากได้แก่ เรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ส่วนความ ต้องการศึกษาต่อทางด้านการศึกษาเกษตรนั้น เรื่องที่มีผู้ต้องการ มาก ได้แก่ เรื่องการผลิตสื่อและการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ความรู้ และทักษะการสอนวิชาเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และเรื่อง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของอาจารย์เกษตร อาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ ส่วนใหญ่มี ความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทั้งด้านการศึกษาเกษตรและด้าน วิทยาศาสตร์เกษตร รองลงไปต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะ ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ส่วนความต้องการฝึกอบรมเฉพาะด้าน การศึกษาเกษตรมีจำนวนน้อยที่สุด สำหรับความต้องการฝึกอบรม เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์เกษตรนั้นเรื่องที่มีผู้ต้องการฝึกอบรม มาก คือ เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร และเทคโนโลยีทาง ชีวภาพทางการเกษตร ส่วนความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้าน การศึกษาเกษตร เรื่องที่มีผู้ต้องการฝึกอบรมมากคือเรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเกษตร การเปรียบเทียบความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิต ศึกษาระหว่างอาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาเกษตรและอาจารย์ ที่มีวุฒิทางวิทยาศาสตร์เกษตร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่เมื่อเปรียบเทียบความต้องการศึกษาต่อ ในสาขาการศึกษาเกษตรกับสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร พบว่า อาจารย์ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 การเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมระหว่าง อาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาเกษตรและอาจารย์ที่มีวุฒิทาง วิทยาศาสตร์เกษตร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัย สำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม สาขาการศึกษาเกษตรกับสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร พบว่า อาจารย์ทั้งสองกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
พัฒนา สมนิยาม . (2539). ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา สมนิยาม . 2539. "ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พัฒนา สมนิยาม . "ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
พัฒนา สมนิยาม . ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ของอาจารย์ผู้สอนวิชาเกษตรในสถาบันราชภัฎ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.