ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย)
นักวิจัย : วิภูษิต มัณฑะจิตร
คำค้น : coral reef , dynamic equilibrium , fish , Gulf of Thailand , recruitment , source-sink
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080014 , http://research.trf.or.th/node/494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : ต้องการทราบความผันแปรในรอบปี รูปแบบการทดแทนประชากร และโครงสร้างประชาคมของปลาแนวปะการังจากเกาะตอนในสุดของอ่าวไทย ระเบียบวิจัย : การติดตามประชาคมปลาแนวปะการังบริเวณเกาะค้างคาว หมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลจาก 4 สถานีสถานีละ 2 ถิ่นที่อยู่เป็นประจำทุก 1-2 เดือนระหว่างเดือน ตุลาคม 2540 – กันยายน 2543 ด้วยการใช้เทคนิค Fish visual census บน transect ยาว 30 เมตร กว้าง 5 เมตร จำนวน 5 ซ้ำ แยกนับปลาโต และลูกปลา ผลจะพิจารณาจากพารามิเตอร์ ด้านสังคม องค์ประกอบชนิดและกลุ่มการกินอาหาร สถิติที่ใช้ได้แก่ ANOVA, MANOVA, Canonical Discriminant Analysis, Canonical Correlation Analysis และ Regression Analysis ผลการวิจัย : ประชาคมปลาโตและลูกปลามีความผันแปรในรอบปีจากผลของฤดูกาล และ ความแปรผันระหว่างปีจากความแปรปรวนของภูมิอากาศจากอิทธิพลของปรากฎการณ์เอลนิโญ และลานินญา ทั้งนี้ความผันแปนของประชาคมปลาจะเกิดขึ้นตามการทดแทนประชากร ซึ่งผล การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีส่วนกำหนดประชาคมท้องถิ่นมากกว่า ที่จะถูกกำหนดโดย ประชากรท้องถิ่น โครงสร้างประชาคมปลาในปัจจุบัน มีปลาเด่นอยู่เพียงวงศ์เดียวคือ Pomacentridae โดยเฉพาะพวกหากินกลางน้ำและพวกกินพืชเป็นอาหาร ปลาหลายชนิดหาย ไปจากพื้นที่ หรือความชุกชุมลดลงมาก สรุปและอภิปรายผล : ความผันแปรระยะสั้นแต่คงที่ในระยะยาวของปลาแนวปะการัง บริเวณ เกาะค้างคาว สนับสนุนแนวความคิด”พลวัตสมดุลย์”ของระบบนิเวศ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโครงสร้างประชาคมของปลาแตกต่างไปจากเดิม แสดงให้เห็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (phase-shift) จากรูปแบบของการทดแทนประชากร ที่มีอิทธิ พลจากประชากรท้องถิ่นน้อย ชี้ให้เห็นว่าปลาส่วนใหญ่เป็นประชากรแบบเปิด และสนับสนุน แบบหุ่น sink-source population dynamics ข้อเสนอแนะ : ศึกษาเจาะลึกถึงปัจจัยทางนิเวศ เช่นการอพยพเข้า-ออก การล่า สถานภาพ ความหลากหลายในปัจจุบัน การจัดการต้องพิจารณาเป็นระบบ Objectives : To describe temporal variabilty, recruitment pattern and present community structure of coral reef fishes at Khangkao Island. Methodology: Coral reef fish assemblages were studied at Khangkao Island, Sichang group, Chonburi. Two habitats of four localities around Khangkao Island were monitored month or bimonthly during October 1997 – September 2000. Fish visual census was employed to assess adult and juvenile assemblages with 5 replicates of 30mx5m strip transect. Community parameters and community structure of fish were investigated. Data were analyzed by ANOVA, MANOVA, Canonical Discriminant Analysis, Canonical Correlation Analysis and Regression Analysis Results: Fish assemblages at Khangkao island varied according to seasonal change. Annual variation was also detected as the influence from El nino and La nina during 1997-1999. Recruitment (post-settlement) was the primary factor driving temporal variability as adult assemblage always following juvenile influx. Canonical Correlation Analysis suggested that juvenile assemblage have ability to predict adult assemblage rather than be predicted. This indicated independent of recruitment from local source. Only one family of Pomacentridae which water column feeders and site attach herbivores dominated all feeding guilds dominated present structure of fish assemblage. Discussion and Conclusion: The consistent pattern of seasonal variability suggested “a dynamics equilibrium” stage for reef fishes at Khangkao Island. However, phase– shift of community structure was also noticed when compared with previous study. Temporal variability were primarily drived by recruitment which independent from local assemblages. The result suggested a source-sink population dynamics for fish assemblages at Khangkao Island. Suggestion/ Further Implication/ Implementation: The role of post-settlement process especially immigration-emigration on temporal variability should be investigated. The present status of reef fish biodiversity should also be assessed. Regarding to source-sink population dynamics, management of coral reef ecosystem should consider reef as a system rather that an individual reef.

บรรณานุกรม :
วิภูษิต มัณฑะจิตร . (2544). การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . 2544. "การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . "การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
วิภูษิต มัณฑะจิตร . การผันแปรตามเวลาและการทดแทนประชากรของปลาแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะสีชัง (ส่วนในสุดของอ่าวไทย). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.