ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว
นักวิจัย : วันเพ็ญ มีสมญา
คำค้น : dietary fiber , holesterol , nata de coco , rat , triglyceride , วุ้นน้ำมะพร้าว , หนูทดลอง , โคเลสเตอรอล , ใยอาหาร , ไตรกลีเซอไรด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080011 , http://research.trf.or.th/node/492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตร หรือหลังการแปรรูป เช่น วุ้นน้ำมะพร้าว และวัตถุดิบใย อาหารสูงประเภท ธัญพืชและถั่ว ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว ที่มีอยู่อย่างมากมายใน ประเทศไทยมาผลิตเป็นอาหารเสริมสุขภาพ และประเมินประสิทธิภาพในการลดระดับไขมัน (โคเลส เตอรอลและไตรกลีเซอไรด์) ในเลือดหนูทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย : ขอบเขตการวิจัย ผลิตอาหารเสริมจากใยอาหาร เช่น วุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว จำนวน 2 สูตร เตรียมอาหารทดลองจากตัวอย่างอาหารเสริมใยอาหาร จำนวน 2 สูตร เปรียบเทียบกับอาหาร เสริมใยอาหารสูงจากท้องตลาดคือ แอปเปิล เพคทิน รวมทั้งเซลลูโลส และเคซีน เพื่อประเมินค่าโค เลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลอง จากผลของอาหารทดลองใยอาหารสูงทั้ง 5 สูตร วิธีการที่ได้ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (proximate analysis) ปริมาณใยอาหาร โคเลสเตอรอลและ กรดไขมันในวัตถุดิบอาหารเสริมและอาหารทดลองใยอาหาร อย่างละ 5 สูตร นำอาหารทดลองใย อาหารทั้ง 5 สูตร ใช้เลี้ยงหนูทดลองอายุ 3 สัปดาห์ เพศผู้พันธุ์ Sprague – Dawley จำนวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 ตัว น้ำหนักหนูเฉลี่ยเริ่มต้นภายในกลุ่มต่างกันไม่เกิน 10 กรัม ระหว่างกลุ่มต่างกันไม่เกิน 5 กรัม ระยะเวลาทดลอง 4 สัปดาห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง ระยะเวลาระหว่างการทดลอง 4 สัปดาห์ ชั่งน้ำหนักอาหารที่หนูกินทุกวัน ชั่งน้ำหนักหนูและ ปริมาณอุจจาระทุกสัปดาห์ หลังจากทดลองครบ 4 สัปดาห์ วางยาสลบหนูด้วยอีเทอร์และเจาะเลือด จากหัวใจ จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 2500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แยก serum เพื่อนำไป วิเคราะห์ปริมาณโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ส่วนน้ำหนักอาหารที่หนูกินและน้ำหนักตัวหนูที่ เพิ่มขึ้น นำไปคำนวณเพื่อหาค่า Protein efficiency ratio (PER) วิธีการทดสอบ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (proximate analysis) ในวัตถุดิบอาหารเสริมใยอาหาร และอาหารทดลองใยอาหารอย่างละ 5 สูตร โดยวิธี AOAC (1998) 2. วิเคราะห์ปริมาณใยอาหารในวัตถุดิบอาหารเสริมใยอาหารและอาหารทดลองโดยวิธี enzymatic – gravimetric (AOAC 1998) 3. ศึกษาปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหารโดยใช้เครื่อง HPLC 4. ศึกษาปริมาณกรดไขมันในอาหารโดยใช้เครื่อง Gas chromatography 5. ประเมินระดับโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลองโดยวิธี enzymatic - colorimetric 6. คำนวณค่า Protein efficiency ratio โดยวิธี AOAC (1998) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ผลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้วิธี Analysis of Variance และวัดความแตกต่างอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ P ? 0.05 จาก Duncan’s New Multiple Range Test ผลการวิจัย : อาหารทดลองจากอาหารเสริมที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นซึ่งประกอบด้วยใยอาหารจากวุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพดและถั่วเขียว มีผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลองต่ำกว่าและต่ำที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับอาหารทดลองที่มาจากใยอาหารจากท้องตลาด แอปเปิล เพคทิน และ เซลลูโลส ในขณะที่ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารทั้ง 3 สูตร นั้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางข้างล่าง ระดับไตรกลีเซอไรด์และโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองใยอาหาร 5 สูตร กลุ่มอาหารทดลอง* ไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอล mg/dl 1 2 3 4 5 105.8ab 88.0a 169.5c 134.8b 120.8ab 132.1ab 138.4b 127.4ab 130.4ab 123.4a ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P ? 0.05 * กลุ่มอาหารทดลองประกอบด้วยใยอาหารดังต่อไปนี้ สูตรที่ 1 - วุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว น้ำตาล นมผง สูตรที่ 2 - วุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว สูตรที่ 3 - แอปเปิล เพคทิน สูตรที่ 4 - เซลลูโลส สูตรที่ 5 - เคซีน สรุปและอภิปรายผล : อาหารเสริมจากใยอาหารที่ผลิตโดยคณะวิจัยนี้อันประกอบด้วย วุ้นน้ำมะพร้าว 40%, ข้าว กล้อง 6%, ข้าวโพด 36% และถั่วเขียว 18% (สูตร 2) สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนู ทดลองได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับอาหารเสริมจากท้องตลาด แอปเปิล เพคทิน (สูตร 3) และเซลลูโลส (สูตร 4) แม้ว่าปริมาณใยอาหารของสูตร 2 (2.86%) จะต่ำกว่าสูตรเพคทิน (7.76%) และสูตร เซลลูโลส (10.39%) ส่วนระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลอง 3 สูตรนี้ไม่ แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะระดับโคเลสเตอรอลในอาหารทดลองของ 3 สูตรนี้ ใกล้เคียงกันคือ สูตร 2, สูตร 3, สูตร 4 มีโคเลสเตอรอล ร้อยละ 11.40, 14.20, 14.10 ตามลำดับ ปริมาณใยอาหารที่ละลายน้ำได้ต่อปริมาณใยอาหารทั้งหมดของสูตร 2, 3, 4 คือร้อยละ 9.09, 19.97, 2.60 ตามลำดับ แม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ไม่ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองแตก ต่างกัน ซึ่งต่างกับการทดลองของ Anderson, JW และคณะ (1994) โดยคณะนี้ศึกษาใยอาหาร 10 ชนิด ในหนู Sprague – Dawley เพศผู้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่าหนูที่กิน psyllium ซึ่งมีใยอาหาร ละลายน้ำได้อยู่มาก ทำให้โคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองลดลงต่ำที่สุด ขณะที่ใยอาหารละลายน้ำ ได้ชนิดอื่น เช่น oat gum, guar gum และ เพคทิน ลดโคเลสเตอรอลในเลือดต่ำกว่ากลุ่มที่เลี้ยงด้วย เซลลูโลส ซึ่งเป็นใยอาหารไม่ละลายน้ำเขาจึงสรุปว่าใยอาหารที่ละลายน้ำสามารถลดระดับโคเลสเตอ รอลในเลือดได้มากกว่าใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งไม่ตรงกับการวิจัยในครั้งนี้ เพราะแม้ปริมาณใย อาหารที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำจะแตกต่างกันในอาหารทดลอง แต่ไม่ทำให้ระดับโคเลสเตอรอลใน เลือดหนูทดลองแตกต่างกัน ส่วนระดับไตรกลีเซอไรด์จากการทดลองของ Anderson และคณะนี้พบ ว่าอาหารทดลองจากรำข้าวเจ้า เพียงชนิดเดียวที่ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนูทดลองเมื่อเทียบ กับหนูกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองจากเซลลูโลส Suggestion/Further Implication/Implementation : อาหารเสริมที่ผลิตขึ้นจากวุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว เมื่อนำมาเตรียมเป็น อาหารทดลอง ปรากฎว่ามีระดับโคเลสเตอรอลต่ำสุด ให้ผลลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดหนู ทดลองได้ดีกว่า แอปเปิล เพคทิน และเซลลูโลส แม้ใยอาหารในสูตรนี้จะต่ำกว่าสูตรแอปเปิล เพคติน และเซลลูโลส แต่ไม่สามารถลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดหนูทดลองได้ สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาต่อก็คือสารตัวใดในใยอาหารดังกล่าวที่ให้ผลตอบสนองต่อการ ทดลองดังกล่าว ดังนั้นในงานวิจัยแนวลึกที่ควรศึกษาหลังการทดลองครั้งนี้คือการหา active compound ในสูตรอาหารเสริมที่ผลิตขึ้นจากวุ้นน้ำมะพร้าว ข้าวกล้อง ข้าวโพด ถั่วเขียว และ ดำเนินการวิจัยจนทราบถึงสูตรโมเลกุล หรือสูตรโครงสร้างของ active compound นั้น ๆ โดยใช้ เครื่อง NMR ในภาคปฏิบัติจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัยเพื่อบำบัดและรักษาผู้ป่วยที่ เป็นโรคไตรกลีเซอไรด์สูงในเลือดได้ โดยใช้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยโรคไขมันในเลือด สูงมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อนำสูตรอาหารเสริมนี้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และเป็นการป้องกันโรคนี้ในประชาชนทั่วไปได้ในอนาคต Objectives : The purpose of this study is to recruit raw material agricultural products and after processing example nata de coco and source of high dietary fiber (cereal, legume) such as unpolished rice, sweet corn, mung bean that are major and plenty agricultural plant products of Thailand for producing in form of health food and evaluation efficiency in reducing serum lipid (cholesterol and triglyceride) levels in experimental rats. Methodology : Scope of Research To produce two formulas of health food from dietary fiber such as nata de coco, unpolished rice, sweet corn, mung bean and prepare two experimental diets from those two formulas of health food for comparing the serum lipid (cholesterol and triglyceride) lowering effect in experimental rats between those two experimental diets and health food from market (apple pectin) including cellulose and casein. Method of Data Record Food compositions (proximate analysis), dietary fiber content, cholesterol and fatty acid profile in 5 health foods and 5 experimental health food diets were determined. Three week – old male Sprague – Dawley rats were fed with 5 experimental health food diets for 4 weeks. Initial mean body weight of rats in the same group was not different more than 10 gram and between group not different more than 5 gram. During experimental period (4 weeks), food intake was recorded Daily. Body weight and feces content were recorded weekly. Method of Collect Samples After 4 weeks, the experimental rats were anaesthetized with ether and blood collection by cardiac puncture, then centrifuged at 2500 rpm for 10 minutes. Serum sample was separated for cholesterol and triglyceride analysis. Food intake and body weight increase was calculated for protein efficiency ratio (PER). Method of Determination 1. Determination of chemical composition (proximate analysis) in five health foods from dietary fiber and five experimental health food diets by AOAC (1998) method. 2. Analysis of soluble and insoluble dietary fiber in those ten health foods by enzymatic – gravimetric method (AOAC 1998). 3. Analysis of cholesterol content in ten health foods by HPLC method. 4. Determination of fatty acid profile in ten health foods by Gas Chromatography method. 5. Evaluation of serum cholesterol and triglyceride levels in the experimental rats by enzymatic – colorometric method. 6. Calculation of protein efficiency ratio by AOAC (1998) method. Method of Statistical Analysis and Result Interpretation Datas were statistically analysed using Analysis of Variance (ANOVA) and Duncan’s New Multiple Range Test. A value of P ? 0.05 was considered significant. Serum triglycerides levels were significantly lower in rats fed experimental diets from health foods composed of nata de coco, unpolished rice, sweet corn and mung bean than experimental diet from apple pectin and cellulose whereas serum cholesterol levels were not significant difference in rats fed experimental diet from nata de coco, unpolished rice, sweet corn, mung bean compared with experimental diet from apple pectin and cellulose. Result showed in table. Serum triglyceride and cholesterol levels in rats fed 5 experimental diets Experimented Diet* Triglyceride Cholesterol mg/dl 1 2 3 4 5 105.8ab 88.0a 169.5c 134.8b 120.8ab 132.1ab 138.4b 127.4ab 130.4ab 123.4a Significant difference at P ? 0.05 * Experimental diets compose of dietary fiber as following Diet 1 - nata de coco, unpolished rice, sweet corn, mung bean, sucrose, powder milk Diet 2 - nata de coco, unpolished rice, sweet corn, mung bean Diet 3 - apple pectin Diet 4 - cellulose Diet 5 - casein Discussion Conclusion : Health food from dietary fiber was produces in this study, composed of nata de coco 40%, unpolished rice 6%, sweet corn 36%, mung bean 18% (diet 2) was the best lowering effect of serum triglyceride level in experimental rats compared with apple pectin (diet 3) and cellulose (diet 4) even though total dietary fiber content in diet 2 (2.86%) was lower than pectin (7.76%) and cellulose (10.39%). Serum cholesterol levels in rats fed three experimental diets were not significant difference may be because of nearly the same cholesterol content in the experimental diet 2, 3, 4; 11.40, 14.20, 14.10% respectively. Although percentage of soluble fiber to total dietary fiber in experimental diet 2, 3, 4 were differently 9.09, 19.97, 2.60 respectively, serum cholesterol levels in rats were not significant different which was contrasted to study of Anderson JW, et al (1994), they studied in ten different dietary fibers in male Sprague – Dawley rats for 3 weeks. The results showed that rat fed psylliums which consisted of high soluble fiber was lowest serum cholesterol whereas other soluble fiber such as oat gum, guar gum and pectin were less reduced serum cholesterol than rats fed cellulose which was insoluble fiber. They indicated that soluble fiber was lower serum cholesterol in rat than insoluble fiber but in our study, different content of soluble and insoluble fiber in experimental diets were not effect the serum cholesterol levels in experimental rats. The rice bran diet was the only test diet that significantly lowered serum triglyceride concentration compared with values for cellulose – fed rats. Suggestion/Further Implication/Implementation : Health food in this study was produced from dietary fiber ; nata de coco, unpolished rice, sweet corn, mung bean then this health food was prepared for experimental health food diet with the lowest cholesterol content was lower the serum triglyceride level in experimental rats than those fed experimental health food diet from apple pectin and cellulose even though the percentage of total dietary fiber was lower than those two experimental health food diet (pectin and cellulose) but no serum cholesterol – lowering effect. The interesting thing in further and deeper study is to make the research for determination of the active compound that response in the previous study and continue studying until knowing the structural formula and molecular formula of the active compound from nata de coco, unpolished rice, sweet corn and mung bean by NMR method. In the practical benefit, the information of this research can be used to treat and protect patient from hypertriglyceridemia in hospital by consuming the health food from this research because in this present, there are many patients from hyperlipidemia including hypertriglyceridemia and for preventing ordinary population from this hypertriglyceridemia status by consuming the health food from nata de coco, unpolished rice, sweet corn and mung bean.

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ มีสมญา . (2542). การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันเพ็ญ มีสมญา . 2542. "การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันเพ็ญ มีสมญา . "การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
วันเพ็ญ มีสมญา . การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.