ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต
นักวิจัย : ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์
คำค้น : Capital Contribution , Cobb-Douglas Production Function , Cointegration , Labour Contribution , Non Stationary , Total Factor Productivity Growth (TFP Growth) , การส่งเสริมการขยายตัวอันเนื่องมาจากแรงงาน(Capital Contribution) , การส่งเสริมการขยายตัวอันเนื่องมาจากแรงงาน(Labour Contribution) , การเจริญเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (TFP Growth)
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080005 , http://research.trf.or.th/node/487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อทำการประมาณอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (TFP Growth) ของ ไทยโดยวิธีทางเศรษฐมิติ รวมทั้งทำการทดสอบปัจจัยที่จะส่งผลสนับสนุนต่อการ(ไม่)ขยายตัวของTFP Growth การศึกษาครอบคลุมปี 2513-2539 (1970-1996) ใน 8 สาขาการผลิตหลักโดยใช้การทดสอบและประมาณการค่า ความยืดหยุ่นของปัจจัยทุนและแรงงานโดยแนวทาง Cointegration and Error Correction Model เพื่อใช้ในการ คำนวณให้ได้ค่าที่น่าเชื่อถือได้ของ TFP Growth มากที่สุดต่อไป ทั้งนี้ยังได้ทำการคำนวณโดยวิธี Growth Accounting เพื่อเปรียบเทียบด้วย พร้อมทั้งได้พัฒนาตัวแบบสมการเพื่ออธิบายสาเหตุที่สามารถสนับสนุนการ (ไม่)ขยายตัวของ TFP โดยใช้แนวคิด Endogenous Growth ที่ว่า TFP Growth ไม่ใช่ปัจจัยภายนอก (Residual Growth) ที่ไม่สามารถหาเหตุอธิบายได้ รูปแบบและแนวโน้มของ TFP Growth ที่คำนวณได้มีความคล้ายคลึงกันกับที่หาได้โดยวิธี Growth Accounting แต่วิธีการนี้จะสามารถทดสอบความมีนัยสำคัญของค่า Parameters ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ด้วย การ ศึกษานี้พบว่า ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 บทบาทของ TFP Growth ได้ลดลงอย่างชัดเจนถึงขั้นติดลบในหลาย สาขา ในขณะที่ทุนเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวอยู่ได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุน ว่าเศรษฐกิจไม่น่าสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนได้ เพราะการขยายตัวของปัจจัยนำเข้าเช่นทุนจะไม่สามารถดำรง อยู่ได้ในเกณฑ์ที่สูงตลอดไป การศึกษายังได้คาดคะเนขนาดของ TFP Growth ในปี 2540-2541 และได้ข้อสรุปว่า น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงไปอีก ส่วนปัจจัยที่มีส่วนส่งเสริมการ(ไม่)ขยายตัวของTFP Growth พบเรียงตามลำดับได้ แก่สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศ (การปกป้องคุ้มครองทางการค้าต่ำ) การบริหารจัดการที่ดี การ แข่งขันในตลาดในประเทศ การนำเข้าสินค้าทุน และการวิจัยและพัฒนา ไทยมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผลิต ภาพของแรงงานและ TFP Growth อย่างจริงจัง รายละเอียดบางประการประกอบการพิจารณาพัฒนาในเรื่องที่ เกี่ยวข้องได้สรุปไว้แล้วในการศึกษา ข้อเสนอแนะ: 1.ควรพัฒนานำเอากฎแห่งการลดน้อยถอยลงของการเพิ่มปัจจัยทุนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเข้า มาประยุกต์เพื่อให้ได้ค่าใกล้เคียงความจริงมากขึ้น 2.ควรศึกษาเกี่ยวกับความ(ไม่)มีประสิทธิภาพของสาขาต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาที่พบว่ามีการถดถอยใน TFP Growth มากๆ 3.ควรมีการพัฒนาหรือขยายปรับปรุงตัวแบบที่ใช้ ในการศึกษาให้สามารถครอบคลุมหรือรวมบทบาทของทุนมนุษย์ไว้ในตัวแบบการศึกษาด้วยต่อไป The study applies an econometric method of estimation to produce the reliable figures of TFP Growth with the most up-to-date available data, close to the recent crisis as well as to investigate factors affecting it. The TFP Growth in Thailand is calculated for 8 major sectors in the economy during 1970- 1996. Cointegration and Error Correction Model are considered to be employed in the study as the estimation technique for a reliable result. The result is also compared to that estimated by using Growth Accounting technique, a popular conventional (non-parametric) approach one. Investigation and testing for factors influencing the growth of TFP are also examined. The estimated TFP Growth found quite similar to the non-parametric one. An advantage of the econometric approach is that the regression estimation can be tested statiscally so that one can realize how significant each parameter is. The study found quite a small role of TFP Growth in the Thai economy and it is also declining during the 1990s indicating unsustainable economic growth in the long run. Capital played the important role in stimulating the high economic growth. During the crisis in 1997-1998, the growth is predicted to still decline even further. Many important factors are tested and found to be influential to the TFP Growth in ordering including International competitive environment (less protection), good administration and management, competitive environment in the domestic market, imported technology, and research and development. Thailand has to turn the development strategies to focus on productivity and quality improvement. The study indicates clearly that it is not likely for Thai economy to rely on quantitative growth as being done in the past. Suggestion: There are few rooms to improve the future study of TFP Growth. The Cobb-Douglas form being used in the study assumes the elasticity of substitution between capital and labour equals one. In other word, it does not allow for the possibility of diminishing marginal return to capital when more and more capital input being used. Endogenous human capital growth framework is another channel to study. (In)efficiency in persistent negative TFP Growth like in service sector is also interesting to examine.

บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ . (2542). การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ . 2542. "การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ . "การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ . การเติบโตของผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity Growth) ของไทย : การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติของฟังก์ชันการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.