ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ สาริบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=34171
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ 1.ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2.ด้านเนื้อหารายวิชา 3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ด้านการวัดและประเมินผลและ ความคิดเห็นที่มีต่อการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน รวมทั้งเปรียบเทียบ ความคิดเห็นดังกล่าวตามตัวแปร คะแนนเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษา ลักษณะ งานที่ทำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึง 2533 รวม 12 รุ่น จำนวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สอบบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำ ประสบการณ์ทำงานตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามตามแบบ ประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรในด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านเนื้อหารายวิชา ด้าน กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ตอนที่ 3 เป็นแบบ สอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ สำเร็จการศึกษาที่มีต่อการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ตอนที่ 4 เป็น แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ หลักศุตรในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน สถิติใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นใช้ t-test และ F-test ทดสอบความแตกต่าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.00 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69 รองลงมา ได้แก่ คะแนน เฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.50 คิดเป็นร้อยละ 19 แลคะแนนเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 11 แสดงว่าส่วนมากมีความสามารถทางการ เรียนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งออกไปประกอบอาชีพเป็นครูช่างร้อยละ 58 ในขณะที่ประกอบอาชีพอื่นร้อยละ 41 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ระหว่าง 4-8 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 และเป็นผู้มีประสบการณ์ สูงกว่า 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ 2.ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร โดยภาพรวม แล้วเห็นด้วยกับหลักสูตรทุกด้านในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร X = 45 ด้านเนื้อหารายวิชา (X = 3.43) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (X = 3.33) ด้านการวัดผลและประเมินผล (X = 3.28) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา ศิลปอุตสาหกรรม มีความเหมาะสมในด้านจุดมุ่งหมายขของหลักสูตร และด้านเนื้อหารายวิชาแต่ควรปรับปรุงด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 3.ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อการนำความรู้ ไปใช้ในการทำงานนั้นส่วนมากใช้ความรู้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเลือกวัสดุใช้ในงานออกแบบ มากที่สุดในขณะที่ใช้ความรู้ ด้านเครื่องปั้นดินเผา และด้านสิ่งทอ น้อยที่สุด 4.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาที่มี ต่อหลักสูตรทั้ง 4 ด้านและการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน จำแนก ตามตัวแปร คะแนนเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาลักษณะงานที่ทำ และ ประสบการณ์ทำงาน พบว่า 4.1.เมื่อจำแนกตามคะแนนเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษา โดยภาพ รวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 4.1.1.ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรผู้สำเร็จการศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.50 มีความเห็นด้วยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 และผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป 4.1.2.ด้านเนื้อหารายวิชา ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไปมีความเห็นด้วยมากกว่าผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00-2.50 และผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 ตามลำดับ 4.1.3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00-2.50 มีความเห็นด้วยมากกว่า ผู้ที่มีคะแนน เฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป และผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 ตามลำดับ 4.1.4.ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.50 มีความเห็นด้วยมากกว่า ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป ตามลำดับ 4.1.5.การนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.00-2.50 มีความเห็นด้วยกับการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน มากกว่าผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.00 และผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.01 ขึ้นไป ตามลำดับ 4.2.เมื่อจำแนกตามลักษณะงานที่ทำ โดยภาพรวมมีความเห็น ด้วยกับหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย ผู้ที่มีอาชีพครูมีความเห็นด้วยมากกว่าผู้ที่มีอาชีพไม่ใช่ครู ในขณะที่การ นำความรู้ไปใช้ในการทำงานมีความเห็นไม่แตกต่างกัน 4.3.เมื่อจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน โดยภาพรวมมีความเห็น ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 4.3.1.ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้ทีมีประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 4 ปี มีความเห็นด้วยมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 4-8 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงกว่า 8 ปี ขึ้นไป ตามลำดับ 4.3.2.ด้านเนื้อหารายวิชา ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงกว่า 8 ปี ขึ้นไป มีความเห็นด้วยมากกว่าผู้มีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 4 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 4-8 ปี ตามลำดับ 4.3.3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 4 ปี มีความเห็นด้วยมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงกว่า 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 4-8 ปี ตามลำดับ 4.3.4.ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน น้อยกว่า 4 ปี มีความเห็นด้วยมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน 4-8 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานสูงกว่า 8 ปี ขึ้นไป ตามลำดับ 4.3.5.ด้านการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ผู้ที่มีประสบการณ์ ทำงานต่างกันมีความเห็นด้วยกับการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับมากกว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ 4-8 ปี และผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 4 ปี ลงมาตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ สาริบุตร . (2536). ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร . 2536. "ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร . "ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร . ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรและการนำความรู้ ไปใช้ตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาศิลป อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.