ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว
นักวิจัย : วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้อธิบายถึงหลักการออกแบบสร้างและ ผลการทดลองของวิธีวัดความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ สองเฟสเฉพาะเอซีเซอร์โวมอเตอร์ และการใช้ซิงโครเป็นตัววัด ความเร็วรอบแบบดิจิตอล วิทยานิพนธ์นี้แบ่งออกได้เป็นสองตอน ตอนแรกเป็นเทคนิคการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ แบบสองเฟส ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้านกลับ (counter emf) ของมอเตอร์ โดยการเพิ่มส่วนประกอบพาสซีฟ (passive components) เข้ากับมอเตอร์ให้อยู่ในรูปของวงจร เอซีบริดจ์ วงจรนี้สามารถใช้แทนเครื่องวัดรอบกระแสสลับ (AC tachometer) สำหรับการวัดความเร็วรอบหรือเพื่อใช้งาน เป็นส่วนป้อนกลับของความเร็วเพื่อชดเชยเสถียรภาพของระบบ ในระบบเอซีเซอร์โว ส่วนตอนที่สองเป็นการนำเอาซิงโครซึ่ง เป็นตัวตรวจจับตำแหน่งในระบบเอซีเซอร์โวมาใช้วัดความเร็ว รอบแบบดิจิตอล โดยเพียงแต่สร้างวงจรอิเลคทรอนิคส์เพิ่มเติม เข้ากับขดลวดสเตเตอร์เพื่อแยกคลื่นความถี่สูงออก ก็จะได้ สัญญาณเอาท์พุทของแต่ละเฟสมีลักษณะเหมือนกับได้จากวงจร เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น และมีความถี่แปรตามการเปลี่ยนแปลง ของความเร็วรอบของโรเตอร์ ดังนั้นซิงโครที่ได้รับการ เพิ่มเติมวงจรอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าว สามารถให้ลูกคลื่น สัญญาณเอาท์พุทที่เป็นสัดส่วนกับความเร็วรอบของโรเตอร์ ด้วยซิงโครนี้ยังสามารถเพิ่มความละเอียดในการอ่านให้ สูงขึ้นได้ง่าย โดยการเลื่อนมุมเฟสของสัญญาณเดิมออกไป แล้วนำมาเปรียบเทียบกันก็จะได้ความละเอียดในการอ่านสูงขึ้น ตามความต้องการเทคนิคการวัดความเร็วรอบทั้งสองแบบเป็นการ สร้างส่วนประกอบพาสซีฟ และวงจรอิเลคทรอนิคส์เพิ่มเติม เข้ากับอุปกรณ์เดิม (มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสอบเฟสและซิงโคร) ซึ่งแกติมีใช้งานอยู่แล้วในระบบควบคุมเอซีเซอร์โว ดังนั้น ผลการวิจัยและพัฒนานี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานของ อุปกรณ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี . (2528). เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี . 2528. "เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี . "เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2528. Print.
วิโรจน์ เพชรพันธ์ศรี . เทคนิคการวัดความเร็ซรอบในระบบเอซีเซอร์โว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2528.