ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus
นักวิจัย : เกศินี จันทรโสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาการเจริญของจุลินทรีย์สามสายพันธุ์ คือ ~iAspergillus oryzae~i TISTR 3203, ~iA. parasiticus~i IMI 102566 และ ~iRhizopus oligosporus~i TISTR 3001 ที่ทำการเพาะเลี้ยงแบบสายพันธุ์เดียว แบบร่วมกันสองและสามสายพันธุ์ ในอาหาร potato dextrose agar อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน พบว่า อัตราการเจริญ ในรูปการเพิ่มขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีสูงสุดของแต่ละสายพันธุ์เรียงจากมากไปน้อย คือ ~iR. oligosporus~i เป็น 4.05 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ~iA. parasiticus~i เป็น 1.13 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง และ ~iA. oryzae~i เป็น 0.83 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เมื่อศึกษา การผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน โดยใช้อาหารจำเพาะสำหรับการวิเคราะห์ (coconut-agar และ soybean-Koji) พบว่าการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบสายพันธุ์เดียวของ ~iA. parasiticus~i และ การเพาะเลี้ยงเชื้อแบบร่วมกันสองสายพันธุ์ระหว่าง ~iA. parasiticus~i กับ ~iA. oryzae~i มีการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินสี่ชนิดคือ B(,1), B(,2), G(,1) และ G(,2) ในขณะที่การเพาะ เลี้ยงแบบสายพันธุ์เดียวของ ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i แบบสองสายพันธุ์ ระหว่าง ~iA. oryzae~i กับ ~iR. oligosporus~i และระหว่าง ~iA. parasiticus~i กับ ~iR. oligosporus~i และแบบสามสายพันธุ์รวมกัน พบว่าไม่มีการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน แสดงว่า ~iR. oligosporus~i สามารถยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินของ ~iA. parasiticus~i ในอาหาร coconut-agar และ soybean-Koji ได้ จากการศึกษาการใช้ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ปลายข้าวและถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก ในการ ผลิตเพื่อเก็บรักษาสปอร์ของ ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i พบว่าวัตถุดิบที่ เหมาะสมที่สุดคือ ข้าวเจ้า โดยนับจำนวนสปอร์ของ ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i ได้ 5.3 x 10(8) และ 7.6 x 10(8) สปอร์ต่อกรัม ตามลำดับ เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ 37 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน เมื่อทำการแปรผันปริมาณน้ำที่ใช้ในการนึ่งข้าวเพื่อใช้ผลิตสปอร์สำหรับเป็นหัวเชื้อใน การผลิตเต้าเจี้ยวของ ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i โดยมีอัตราส่วนข้าวเจ้า ต่อน้ำเป็น 1.0 : 0.25, 1.0 : 0.5, 1.0 : 0.75 และ 1.0 : 1.0 (น้ำหนัก/น้ำหนัก) ก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อ พบว่าอัตราส่วนของข้าว : น้ำ ที่เหมาะสมคือ 1.0 : 0.5 ซึ่งนับจำนวน สปอร์ของ ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i ได้ 2.8 x 10(13) และ 1.6 x 10(13) สปอร์ต่อกรัม ตามลำดับ เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 4 วัน การผลิตเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อผสมระหว่าง ~iA. oryzae~i และ ~iR. oligosporus~i ในอัตราส่วน 1.0 : 0.0 (เชื้อเดี่ยว), 1.0 : 0.5, 1.0 : 1.0, 1.0 : 2.0 โดยน้ำหนัก ต่อน้ำหนัก พบว่าโคจิเต้าเจี้ยวทุกอัตราส่วนไม่มีการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน และโคจิที่ใช้ เชื้อผสมทุกอัตราส่วนมีปริมาณกรดและน้ำตาลรีดิวซ์สูงกว่าในโคจิที่ใช้ เชื้อเดี่ยว เต้าเจี้ยว ที่ใช้เชื้อผสมทุกอัตราส่วนมีค่าคะแนนทางประสาทสัมผัสด้านสีสูงกว่าแต่มีองค์ประกอบของ ไขมันต่ำกว่าที่ใช้เชื้อเดี่ยวอย่างมีนัยสำคัญ และเต้าเจี้ยวเชื้อผสมที่อัตราส่วน 1.0 : 1.0 มีค่าคะแนนของ สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้อสัมผัสโดยรวมสูงที่สุดคือ 14.19 จาก 20 คะแนน จึงเลือกอัตราส่วนนี้ไปขยายขนาด การผลิตพร้อมกับการใช้เชื้อเดี่ยว โดยเพิ่มความสูงของชั้น โคจิจาก 2.5 เซนติเมตรเป็น 8 เซนติเมตร ในตะกร้าพลาสติก สำหรับการหมักโคจิและใช้โอ่ง ขนาด 18 ลิตรในการหมักเต้าเจี้ยว ซึ่งพบว่าโคจิเต้าเจี้ยวทั้งสองแบบไม่มีการผลิตสารพิษ อะฟลาทอกซิน องค์ประกอบด้านต่างๆ ของเต้าเจี้ยวที่ใช้เชื้อเดี่ยวและเชื้อผสมไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นปริมาณไขมันและปริมาณกรด

บรรณานุกรม :
เกศินี จันทรโสภณ . (2544). การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกศินี จันทรโสภณ . 2544. "การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกศินี จันทรโสภณ . "การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
เกศินี จันทรโสภณ . การยับยั้งการผลิตสารพิษอะฟลาทอกซินระหว่างกระบวนการหมักเต้าเจี้ยวโดยใช้เชื้อ Rhizopus oligosporus. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.