ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ
นักวิจัย : นบปนม แก้วหานาม, 2519-
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , พลาสติก , ดิน -- การวิเคราะห์ , การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญชัย อุกฤษฏชน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726996 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนตัว ของดินในงานวิศวกรรมปฐพี ขีดความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมประกอบด้วย 1) แบบจำลองดินของ MIT 2) สามารถวิเคราะห์แบบ Couple Displacement-Pore Pressure และ 3) การหาคำตอบแบบก้าวอัตโนมัติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีพื้นฐานมาจาก Finite Element Code ของโปรแกรม SNAC (Abbo and Sloan, 1997) ซึ่งเขียนขึ้นโดยใช้ภาษา FORTRAN แบบจำลองดิน MIT (MIT-E3, Whittle, 1987) เป็นแบบจำลองหน่วยแรงประสิทธิผลของดินร่วมกับหลักการของ Critical State Soil Mechanic โดยสามารถจำลองพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจริงของดินเหนียวแบบ Normally Condolidate และ Overconsolidate ซึ่งได้แก่ Small Strain Nonrinearity, Strain Softening และ Anisotropic Strength ได้ สมการ Governing Equation ของปัญหา Coupled Displacement-Pore Pressure อยู่ในรูปของระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งในแบบของ backward Euler และ Thomas and Gladwell ซึ่งผลเฉลยของการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์แบบ Elasto-Plastic นั้นได้จากการหาคำตอบแบบก้าวอัตโนมัติ และมีการควบคุมค่าคลาดเคลื่อนด้วย โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นถูกตรวจสอบเชิงตัวเลข โดยการวิเคราะห์กับปัญหาการทดลองแรงอัดสามแกนแบบไม่ระบายน้ำ การตรวจสอบได้กระทำในส่วน Stress-Strain Integration และการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์ของทั้งสองส่วนให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ารหัสโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้องเชิงตัวเลขและมีความละเอียดสูง นอกจากนี้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพที่มีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบความเร็ว ในการคำนวณกับโปรแกรมที่ได้มาจาก MIT หลังจากนั้นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ประยุกต์กับปัญหาแบบสองมิติ ในงานวิศวกรรมปฐพีคือ ปัญหาแบบ Plane Strain หรือปัญหาฐานรากตื้นแบบแถบยาว ในการวิเคราะห์ได้กำหนดเงื่อนไขขอบเขตของฐานราก เป็นแบบยืดหยุ่นและผิวหยาบ ผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เลือกไว้ ได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์และการออกแบบสำหรับการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
นบปนม แก้วหานาม, 2519- . (2545). การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นบปนม แก้วหานาม, 2519- . 2545. "การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นบปนม แก้วหานาม, 2519- . "การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นบปนม แก้วหานาม, 2519- . การพัฒนาระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ร่วมกับแบบจำลองดินขั้นสูง สำหรับปัญหาสองมิติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.