ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
นักวิจัย : สดสวย สุจริตธรรมกุล, 2519-
คำค้น : ไฟไนต์เอลิเมนต์ , แผ่นพื้น , แผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เริงเดชา รัชตโพธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313701 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมช่วงอีลาสติกของแผ่นพื้นที่ถูกซ่อมแซมโดยการเสริมภายนอกด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย การวิเคราะห์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ซึ่งพิจารณาผลของกำลังรับแรงที่ลดลงของคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับความเสียหายก่อนการซ่อมแซมด้วย โดยโปรแกรมใช้ทฤษฎีของ Reissner-Mindlin ว่าด้วยการเปลี่ยนรูปของแผ่นพื้นโดยคำนึงถึงผลจากแรงเฉือนและใช้ชิ้นส่วนแบบแผ่นซ้อน 4 ขั้นของ Ghosh และ Day แต่ละขั้วมีระดับขั้นความเสรีเท่ากับ 7 แนวการเสริมแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย คือ แนวขนานและตั้งฉากกับแกนหลักของแผ่นพื้นเท่านั้น จากงานวิจัยพบว่า โปรแกรมสามารถวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมแซมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยได้ผลค่อนข้างแม่นยำในช่วงอีลาสติก โดยแผ่นพื้นมีความเสียหายก่อนการซ่อมแซมหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ งานวิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเสริมกำลัง อันได้แก่ ทิศทางและปริมาณการเสริมแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใย โดยได้ทำการทดสอบกับแผ่นพื้นทางเดียวสี่เหลี่ยมผืนผ้ารับแรงกระทำ 2 จุด และแผ่นพื้นสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการรองรับที่มุม แรงกระทำเป็นจุดที่กึ่งกลางแผ่นพื้น จากทั้งสองตัวอย่างพบว่า ทิศทางการเสริมแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมกำลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ การเสริมแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยในแนวตั้งฉากกับรอยแตกร้าวจะช่วยเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับแผ่นพื้นประมาณ 30-50% ในขณะที่การเสริมในแนวขนานรอยแตกร้าวไม่ช่วยเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับแผ่นพื้น ส่วนพื้นที่การเสริมแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยไม่มีผลมากนัก

บรรณานุกรม :
สดสวย สุจริตธรรมกุล, 2519- . (2544). การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สดสวย สุจริตธรรมกุล, 2519- . 2544. "การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สดสวย สุจริตธรรมกุล, 2519- . "การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สดสวย สุจริตธรรมกุล, 2519- . การวิเคราะห์แผ่นพื้นที่ซ่อมด้วยแผ่นพลาสติกเสริมเส้นใยโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.