ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น
นักวิจัย : ปิยวิทย์ ศรีชุมพวง, 2519-
คำค้น : ความเครียดและความเค้น , วัสดุผสม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เริงเดชา รัชตโพธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313477 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบชิ้นส่วนพันทาง และชิ้นส่วนผสมที่สร้างจากหลักการแปรผันต่างๆ สำหรับวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้นภายใต้ภาวะสถิตเชิงเส้นโดยใช้แผ่นที่มีความหนา แรงกระทำและเงื่อนไขที่ขอบที่แตกต่างกันไปในการทดสอบ ผลการวิจัยพบว่าชิ้นส่วนอันดับต่ำ (ชิ้นส่วน 4 ขั้ว) ซึ่งไม่มีการสมมุติการกระจัดส่วนเพิ่ม คือ ชิ้นส่วนพันทางแบบบางส่วนจากหลักการจิง-เลียว และชิ้นส่วนพันทางจากหลักการเฮลลิงเกอร์-ไรส์เนอร์ที่ดัดแปรด้วยวิธีทัณฑกรรมให้ผลเฉลยแม่นยำ แต่จะเกิดการยึดเนื่องจากแรงเฉือนเมื่ออัตราส่วนความยาวต่อความหนามีค่าเกิน 100 ในขณะที่ชิ้นส่วนพันทางจากหลักการเฮลลิงเกอร์-ไรส์เนอร์ที่ดัดแปรแล้ว และชิ้นส่วนผสมจากหลักการเฮลลิงเกอร์-ไรส์เนอร์ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็มีการสมมุติการกระจัดส่วนเพิ่มนั้นให้ผลเฉลยแม่นยำเช่นกัน แต่ควรที่จะสมมุติให้จำนวนพารามิเตอร์ต่างๆ มีค่าอัตราส่วน nbeta/nq+nlamda ไม่เกิน 3 เพื่อมิให้ค่าความเค้นเฉือนตั้งฉากคลาดเคลื่อนในโครงสร้างที่มีอัตราส่วนความยาวต่อความหนามากๆ ทุกกรณีที่ศึกษา ค่าการกระจัดของชิ้นส่วนที่ศึกษาส่วนใหญ่แม่นยำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เมื่ออัตราส่วนความยาวต่อความหนามีค่าไม่เกิน 100 ในโครงสร้างแผ่นต่างวัสดุที่มีการรองรับแบบธรรมดานั้น ความเค้นดัดของชิ้นส่วนที่ศึกษาส่วนใหญ่แม่นยำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 เช่นกัน ส่วนความเค้นเฉือนตั้งฉากที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้นจำนวน 9 ชั้นนั้น ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้สนามการกระจัดแบบรวม หรือ สนามการกระจัดชั้นเดียวสมมูลจะให้ค่าความเค้นเฉือนตั้งฉากคลาดเคลื่อนเกินร้อยละ 50 ในขณะที่ชิ้นส่วนที่ใช้สนามการกระจัดดังกล่าวจะให้ค่าความเค้นเฉือนตั้งฉากคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่ศึกษาจะให้ค่าความเค้นเฉือนตั้งฉากที่ดีในการวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้นจำนวน 3 ชั้น และมีความยืนยงทุกชิ้นส่วน แต่ในการทดสอบแบบหย่อมนั้น พบว่าชิ้นส่วนที่ศึกษาจะไม่ผ่านการดัดและการบิด จากการทดสอบหากพิจารณาด้านความแม่นของการกระจัดและความเค้นดัด ชิ้นส่วนที่ศึกาาในงานวิจัยนี้จะให้ค่าการกระจัดที่แม่นยำใกล้เคียงกัน แต่หากจะพิจารณาจากแง่ของความแม่นของความเค้นแล้วพบว่าชิ้นส่วน 4HbHsz2 4HbMd1 และ 4HbMd2 ซึ่งเสนอโดยผู้วิจัย และชิ้นส่วน 4HeHsz ซึ่งเสนอโดยชวงและได (24) ให้ผลค่อนข้างดี และในกรณีที่ต้องการวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นที่ไม่มีสมมาตรกับระนาบ xy พบว่าชิ้นส่วน 4HbMd2 จะให้การกระจายตัวของความเค้นตลอดความหนาของโครงสร้างที่ดีกว่าชิ้นส่วนอื่นที่ได้ศึกษา

บรรณานุกรม :
ปิยวิทย์ ศรีชุมพวง, 2519- . (2544). การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยวิทย์ ศรีชุมพวง, 2519- . 2544. "การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยวิทย์ ศรีชุมพวง, 2519- . "การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปิยวิทย์ ศรีชุมพวง, 2519- . การเปรียบเทียบชิ้นส่วนความเค้นพันทางและชิ้นส่วนผสมสำหรับแผ่นพื้นต่างวัสดุที่ซ้อนเป็นชั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.