ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
นักวิจัย : เอกวิทย์ หายักวงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการ ทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ให้มีค่า ประสิทธิภาพ 80/80 ขึ้นไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษาอิสระ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 คณะวิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 2 ห้องเรียน จำนวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 48 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก การทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน โปรแกรมแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับนักศึกษา 3 คน การทดลองแบบ กลุ่มเล็กกับนักศึกษาจำนวน 10 คน และการทดลองภาคสนามกับนักศึกษาจำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาอิสระประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จำนวน 50 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.54-0.80 และมีค่า อำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.68 โดยที่แบบทดสอบนี้มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 2) บทเรียนโปรแกรม วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคป ที่สร้างขึ้นเป็นบทเรียนโปรแกรม ในลักษณะหนังสือบทเรียนโปรแกรม ชนิดเส้นตรง แบบที่ผู้เรียนสร้างคำตอบเอง จำนวน 107 กรอบ ในการทดลองกลุ่มเล็กบทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 82.56/81 และในการทดลองภาคสนาม บทเรียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 85.87/82.68

บรรณานุกรม :
เอกวิทย์ หายักวงษ์ . (2544). การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ . 2544. "การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ . "การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
เอกวิทย์ หายักวงษ์ . การผลิตบทเรียนโปรแกรม เรื่องหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.