ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
นักวิจัย : สุปราณี ธรรมพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32696
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน ก่อนการฝึกกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก และหลังการฝึกกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก 2) เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาจริยศึกษาตามคู่มือ ครู และนักเรียนที่ได้รับการสอนวิชาจริยศึกษาตามคู่มือครูพร้อมฝึกกิจกรรมตามแนวคิดของ โคลเบอร์ก 3) เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนที่มีความสัดทัดทางภาษาแตก ต่างกันหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล สวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2541 จำนวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน กลุ่มควบคุมได้รับการสอนวิชา จริยศึกษาตามคู่มือครู ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการสอนวิชาจริยศึกษาตามคู่มือครูพร้อมฝึก กิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ที่ผู้วิจัย และ จิราพร แสงนิรันดร์ ร่วมกันสร้าง ขึ้น แบบวัดที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ.76 2) แบบวัดความสันทัดทางภาษา ที่ผู้วิจัยปรับปรุง จากแบบวัดความสันทัดทางภาษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2521) แบบวัดนี้มีค่าความเที่ยง เท่ากับ.71 3) สถานการณ์ขัดแย้งทางจริยธรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 12 เรื่อง 4) โปรแกรมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กจำนวน 12 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลคือ การทดสอบค่าที (t-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ~bผลการวิจัยพบว่า~b 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กมีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. หลังการทดลองนักเรียนที่มีความสันทัดทางภาษาสูง และนักเรียนที่มีความสันทัดทาง ภาษาต่ำ มีเหตุเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้ว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กสามารถพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนได้ ดังนั้น ควรมีการนำการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กมาพัฒนาเหตุผลเชิง จริยธรรมของนักเรียนในวิชาจริยศึกษา

บรรณานุกรม :
สุปราณี ธรรมพิทักษ์ . (2542). ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุปราณี ธรรมพิทักษ์ . 2542. "ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุปราณี ธรรมพิทักษ์ . "ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
สุปราณี ธรรมพิทักษ์ . ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.