ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม
นักวิจัย : ธีระ รักความสุข
คำค้น : dairy cow , milk composition , negative energy balance , propylene glycol , พลังงานขาดสมดุล , องค์ประกอบน้ำนมโค , โคนม , โพรไพลีนไกลคอล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680186 , http://research.trf.or.th/node/405
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อสมดุลของพลังงาน ผลผลิต และองค์ประกอบของน้ำนมในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเชียน จำนวน 40 ตัวในฟาร์มโคนมเอกชนแห่งหนึ่งที่มีการจัดการโรงเรือนเลี้ยงโคแบบ evaporative cooling system แบ่งโคออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ให้อาหาร alfalfa-base ที่มีระดับโปรตีน 16.5% และกลุ่มที่ให้อาหาร peanut-base ที่มีระดับโปรตีน 19% กลุ่มละ 20 ตัว โคทุกตัวจะได้รับโพรไพลีนไกลคอลป้อนให้กินในอัตรา 400 มิลลิลิตรต่อตัวต่อวัน ตั้งแต่ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนครบกำหนดคลอดจนกระทั้ง 7 วันหลังคลอด เก็บตัวอย่างเลือดโคทุกตัวอที่ 2 สัปดาห์ก่อนคลอด และ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์หลังคลอดเพื่อตรวจความเข้มข้นของ glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate และ urea nitrogen ในซีรั่ม เก็บตัวอย่างน้ำนมโคทุกตัวสัปดาห์ละ 2 ครั้งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึง 4 สัปดาห์ของการให้น้ำนมเพื่อตรวจความเข้มข้นของ urea nitrogen และองค์ประกอบน้ำนมโค ได้แก่ %fat, %protien, %lactose และ %solid non fat นอกจากนี้ยังทำการบันทึกการกินได้ และปริมาณน้ำนมของโคนมทุกตัวรายวัน จากการศึกษาพบว่าการกินได้ของโคทั้ง 2 กลุ่มในช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอดไม่แตกต่างกัน โดยโคกลุ่มที่ได้รับอาหาร alfalfa-base กินได้ 17.6 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 3.2% ของน้ำหนักตัว และโคกลุ่มที่ได้รับอาหาร peanut-base กินได้ 18.2 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็น 3.3% ของน้ำหนักตัว ความเข้มข้นของ glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate และ urea nitrogen ในซีรั่มของโคทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันตลอดระยะเวลาเก็บตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับความเข้มข้นก่อนคลอด ความเข้มข้นของ glucose หลังคลอดลดลง และความเข้มข้นของ non-esterified fatty acid และ ?-hydroxybutyrate หลังคลอดเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าโคทั้ง 2 กลุ่มมีภาวะพลังงานขาดสมดุล อย่างไรก็ตามความเข้มข้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักภายหลังคลอด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโพรไพลีนไกลคอลช่วยเสริมการสร้างกลูโคสทำให้ภาวะที่ร่างกายขาดพลังงานเกิดขึ้นไม่รุนแรง ความเข้มข้นของ urea nitrogen ในซีรั่มของโคทั้ง 2 กลุ่มก็ไม่แตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นน้อยมากระหว่างการศึกษา แสดงว่าแม่โคมีเมแทโบลิซึมของโปรตีนปกติ แม้ว่าจะพบความเข้มข้นของ urea nitrogen ในน้ำนมของกลุ่มโคที่ได้รับอาหารโปรตีนสูงกว่า peanut-base แต่ความเข้มข้นดังกล่าวก็ยังอยู่ในช่วงความเข้มข้นปกติที่พบได้ในโคนมหลังคลอดทั่วไป ผลที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจคือปริมาณน้ำนมเฉลี่ยในช่วง 30 วันของการให้นมพบว่า กลุ่มโคที่ได้รับอาหาร alfalfa-base มีผลผลิตน้ำนมสูงกว่ากลุ่มโคที่ได้รับอาหาร peanut-base แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของอาหารหยาบ ทั้งๆ ระดับโปรตีนในอาหารรวมต่ำกว่า แต่สามารถกระตุ้นให้แม่โคสร้างน้ำนมได้มากกว่า กล่าวโดยสรุปโพรไพลีนไกลคอลสามารถช่วยบรรเทาปัญหาพลังงานขาดสมดุลได้ทั้งในโคกลุ่มที่ได้รับอาหาร alfalfa-base (16.5% CP) และในโคกลุ่มที่ได้รับอาหาร peanut-base (19.5% CP) ทั้งนี้จากการศึกษาไม่พบผลทางบวกในการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อองค์ประกอบน้ำนมทั้งในกลุ่มที่ได้รับอาหาร alfalfa-base และในโคกลุ่มที่ได้รับอาหาร peanut-base งานวิจัยในต่อไปควรศึกษาถึงผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลในขนาดตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นและศึกษาผลระยะต่อไปของการใช้สารดังกล่าวต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคหลังคลอด Effect of propylene glycol on energy balance and milk production and composition was studied in forty Holstein Friesian cows, randomly selected from a commercial dairy farm with an evaporative cooling system. Twenty cows were fed an alfalfa-base diet (16.5% CP) and the other 20 cows were fed a peanut-base diet (19%). All cows were drenched with propylene glycol as early as 1 wk prior to expected calving until 7 d after calving. At –2, 1, 2, 3 and 4 wk from parturition, blood samples were collected from all cows fro determination of serum glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate, and urea nitrogen concentrations. Milk samples were collected twice a week from the 1st to the 4th week of lactation to determine urea nitrogen concentration and fat, protien, lactose, and solid non fat percentages in the milk. Daily dry matter intake and milk yield were also recorded. During the 4 wk postpartum, daily dry matter intake of cows in both groups did not differ, cows fed alfalfa-base diet consumed 17.6 kg/d (3.2% of body weight) and cows fed peanut-base diet consumed 18.2 kg/d (3.3% of body weight). Serum glucose, non-esterified fatty acid, ?-hydroxybutyrate, and urea nitrogen concentrations did not differ between the two groups of cows at any sampling times. Decreased glucose, increased non-esterified fatty acid and increased ?-hydroxybutyrate concentrations in the blood indicated cows in both groups enter some degrees of negative energy balance. However, these parameters did not change too much, indicating that propylene glycol improved cows energy balance, probably by enhancing glucose production. Serum urea nitrogen concentrations did not change during the sampling period, suggesting that cows in both groups had a normal protein metabolism. Though, cows fed a higher CP in the diet (peanut-base) seemed to have higher urea nitrogen concentrations in the milk than cows fed alfalfa-base diet., the observed means were still in an acceptable range of postpartum concentratios. Surprisingly, the average milk production during the 30 days in milk was greater in cows fed alfalfa-fed diet than in cows fed peanut-base diet. There were no differences in milk compositions from cows fed either alfalfa-base or peanut-base diets. It might be suggested that the quality of roughage was important for cows to produce milk production even in lower level of crude protein in the diet. In conclusion, propylene glycol could improve negative energy balance in cows fed alfalfa-base diet (16.5% CP) and in cows fed peanut-base diet (19% CP). No any additional effect of propylene glycol on milk compositions in cows fed alfalfa-base or peanut-base diets. Further research could be directed to use propylene glycol on a large study to evaluate its long-term effect on reproduction of the postparturient dairy cows.

บรรณานุกรม :
ธีระ รักความสุข . (2553). ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . 2553. "ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีระ รักความสุข . "ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
ธีระ รักความสุข . ผลของการใช้โพรพิลีนไกลคอลต่อภาวะพลังงานขาดสมดุลและองค์ประกอบของน้ำนมของโคนม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.