ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด
นักวิจัย : สมพร เหรียญรุ่งเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=29821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย คือ ผิวด้านใบของ กระป๋องมีสีดำ สาเหตุเกิดจากมีไนเทรตสะสมอยู่ในเนื้อสับปะรดมาก การใส่ปุ๋ยโมลิบดีนัม เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไนเทรตในผลได้ โมลิบดีนัมเป็นจุลธาตุที่สำคัญ และหน้าที่ หนึ่งของธาตุนี้ คือเป็นองค์ประกอบของไนเทรตตรีดักเทส ซึ่งช่วยรีดิวซ์ไนเทรตเป็น ไนไทรต์ การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด ทำการ ทดลองในแปลงทดลองของบริษัทอาหารสยาม จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในชุด ดินบ้านบึง (sandy, siliceous, Aquic Quartzipsamment) ระหว่างปี 2542-2543 โดย วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block มี 4 ซ้ำ ประกอบด้วย 8 ตำรับการทดลอง คือ การใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของบริษัท (N-P(,2)O(,5)-K(,2)O-Mg-Fe-Zn-citric acid อัตรา 76-8-76-7.29-6.40-0.32-0.40 กิโลกรัมต่อไร่) การใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำร่วมกับ ปุ๋ยยูเรีย (12 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ในช่วงหลังบังคับดอก 45 วัน) และการใช้ปุ๋ย ตามคำแนะนำร่วมกับปุ๋ยโมลิบดีนัม 3 อัตรา (50 100 และ 150 กรัมต่อไร่ในสองช่วงเวลา คือ หลังปลูก 4 เดือน และหลังบังคับดอก 45 วัน) ผลการทดลองพบว่า การใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของบริษัทอาหารสยามให้ผลผลิต 10.14 ตันต่อไร่ สูงกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศซึ่งได้เพียง 3.7 ตันต่อไร่ แต่การใช้ ปุ๋ยดังกล่าวร่วมกับยูเรียและโมลิบดีนัมไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของสับปะรด หรือ ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านองค์ประกอบของผลผลิต ตลอดจนองค์ประกอบของคุณภาพโดยส่วนรวม ของสับปะรด เช่น pH SS TA และ SS/TA ไนเทรตในผลสับปะรด มีการกระจาย ดังนี้คือ ความเข้มข้นของไนเทรตใน จุก > ใบ > แกน > ผล โดยพืชมีการตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมคือ ความเข้มข้น ของโมลิบดีนัมในใบ-D ของทั้งส่วนที่เป็นสีขาว และสีเขียวจะเพิ่มขึ้น ตามอัตราการ ใส่โมลิบดีนัม การใส่โมลิบดีนัมอัตรา 100 กรัมต่อไร่ หลังปลูก 4 เดือน เป็นอัตรา และช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลดปริมาณไนเทรตในผลสับปะรดลง คือปริมาณไนเทรตในผลส่วน ของเนื้อล่าง จะมีค่า 15.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมจึง ช่วยลดปริมาณไนเทรตในผลอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไนเทรตในน้ำคั้นสับปะรด ในเนื้อล่างกับความเข้มข้น ของโมลิบดีนัมทั้งในใบ-D ส่วนที่เป็นสีขาว และสีเขียวจะให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง คือ (r=0.54(**), 0.50(**)) ส่วนความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณไนเทรตในเนื้อบน และเนื้อล่างกับปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ปริมาณ กรดที่ไทเทรตได้ และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ต่อปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ จะให้ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

บรรณานุกรม :
สมพร เหรียญรุ่งเรือง . (2544). การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร เหรียญรุ่งเรือง . 2544. "การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมพร เหรียญรุ่งเรือง . "การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สมพร เหรียญรุ่งเรือง . การศึกษาผลการใช้ปุ๋ยโมลิบดีนัมต่อผลผลิตและปริมาณไนเทรตในผลสับปะรด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.