ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai)
นักวิจัย : เกวลิน ศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=29291
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หาการใช้ออกซิเจนในชั้นหน้าตัดดินขังน้ำโดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนแรกทดลองนาน 33 วันเพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างดินขังน้ำที่ปลูกและไม่ปลูกมะม่วง ตอนที่ 2 ทดลองนาน 90 วัน เพื่อเปรียบเทียบผลระหว่างดินขังน้ำที่ปลูกมะม่วงที่ให้และไม่ให้อากาศ ทุกหน่วยทดลองของทั้ง สองตอนทำในถังซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 133 ซม. สูง 69 ซม. เติมดินใส่ถังจนมีความสูง 50 ซม. ขังน้ำโดยให้น้ำทางด้านล่างถัง เมื่อน้ำท่วมผิวดิน 10 ซม. จึงถือว่าเริ่มทดลอง ตัวแปรที่วัดได้แก่ ความเป็นกรดด่าง (pH), สภาพรีดิวส์ (Eh), และปริมาณออกซิเจน (DO) ของสารละลายดิน วัด ค่าตัวแปรที่ความลึกทุกๆ 10 ซม.จากผิวดินและชั้นน้ำที่ท่วมขัง วัดค่าทุก 3 วันหลังขังน้ำ ค่า DO ที่วัดได้เป็นฟังก์ชันของความลึกและเวลานำไปคำนวณร่วมกับสมการอนุรักษ์มวลเพื่อหาอัตราการใช้ ออกซิเจน (dD/dt) พบว่า pH ตลอดชั้นหน้าตัดดินของทุกหน่วยทดลองทั้งสองตอนมีค่าเริ่มต้นเป็น กรดอ่อน (pH 6.0) และเมื่อขังน้ำนานกว่า 21 วัน pH จะมีสภาพเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 7.0-8.5) ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ปกติที่เกิดกับดินน้ำขัง ผลของตอนที่ 1 ที่ไม่มีมะม่วงมีค่า Eh ลดลงใน 12 วันจาก 300 เป็น 150 mV ในขณะที่ตำรับที่มีมะม่วงมีค่า 150 mV ตลอดการทดลอง ซึ่งเป็นลักษณะปกติในดินขังน้ำที่จะมีสภาพรีดิวส์รุนแรงขึ้นเมื่อขังน้ำนานขึ้น และผลตอนที่ 2 ที่ให้อากาศค่า Eh ตลอดการทดลองมีค่า 50-100 mV โดยมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อให้อากาศ ส่วนค่า DO ในการทดลองที่ 1 พบว่าตำรับทดลองที่ไม่ปลูกมะม่วง ตลอดทดลองนาน 33 วัน ชั้นผิวดิน (0-20 ซม.) มีค่า DO ระหว่าง 0.10-0.15 mmol l(-1) ซึ่งสูงกว่าชั้นดินล่าง (20-40 ซม.) ที่มีค่า 0.05-0.10 mmol l(-1) ส่วนตำรับที่ปลูกมะม่วงค่า DO ไม่มี ความแตกต่างกันยกเว้นในช่วง 15 วันแรกที่ชั้นล่างของดินมีค่า DO เป็น 0.00-0.50 mmol1(-1) ซึ่งต่ำกว่าระดับที่ไม่มีมะม่วง อาจกล่าวได้ว่าหน้าตัดดินมีการใช้ออกซิเจน มากกว่าตำรับไม่มีมะม่วงในช่วง 15 วันแรกของการขังน้ำ หลังจากนั้นทั้งสองตำรับทดลองนี้ มีการใช้ออกซิเจนไม่ต่างกัน ส่วนตำรับทดลองที่ให้อากาศให้ผลเช่นเดียวกับไม่ให้อากาศ คือค่า DO ก่อนให้อากาศตลอดชั้นหน้าตัดดินอยู่ในช่วง 0.05-0.10 mmol l(-1) แต่เมื่อ ให้อากาศค่า DO จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็น 0.10-0.15 mmol l(-1) และคงอยู่ใน ช่วงนี้จนสิ้นสุดการทดลอง เมื่อคำนวณหาอัตราการใช้ออกซิเจนพบว่าตำรับทดลองทั้ง ให้อากาศและไม่ให้อากาศมีรูปแบบที่คล้ายกันคือมีการใช้ในอัตราที่สูงและต่ำสลับกันไปเป็นช่วงๆ ตลอดเวลาที่ขังน้ำแต่แตกต่างกันที่ขนาดของอัตรา ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของมะม่วงที่มีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดต่อสภาพการมีออกซิเจนที่จำกัดในชั้นหน้าตัดดิน ผลคำนวณยังชี้ว่าหลังการให้ อากาศใหม่ๆ อาจทำให้อัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นทันทีจากอัตราการใช้ก่อนหน้า เช่นเพิ่มขึ้นจาก 2.31 เป็น 4.43 mmol m(-2) d(-1) สำหรับการให้อากาศที่ 15 วัน และเพิ่มจาก 2.48 เป็น 3.41 mmol m(-2) d(-1) สำหรับการให้อากาศที่ 30 วัน และเพิ่มจาก 2.81 เป็น 5.12 mmol m(-2) d(-1) สำหรับการให้อากาศที่ 45 วัน แต่อย่างไรก็ตามอัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องและมีค่าเป็น 1.81, 1.72 และ 0.98 mmol m(-2) d(-1) สำหรับตำรับให้อากาศที่ 15, 30, 45 วันหลังขังน้ำตามลำดับเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 90 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการใช้ 0.60 ของตำรับที่ไม่ให้อากาศจึงอาจกล่าวได้ว่าการให้ อากาศภายใน 30 วันหลังขังน้ำอาจทำให้มะม่วงมีการใช้ออกซิเจนได้ในอัตราที่ดีกว่าการให้ อากาศที่ 45 วันหรือไม่ให้อากาศ

บรรณานุกรม :
เกวลิน ศรีจันทร์ . (2543). การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกวลิน ศรีจันทร์ . 2543. "การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เกวลิน ศรีจันทร์ . "การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เกวลิน ศรีจันทร์ . การใช้ออกซิเจนของชั้นหน้าตัดดินน้ำขังที่ปลูกมะม่วง (~iMangifera indica Linn.~i Nam Dok Mai). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.