ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชญานิน เจิมมาก, 2521-
คำค้น : การเมือง--วารสาร , การสื่อสารทางการเมือง , จิตสำนึก , การมีส่วนร่วมทางการเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี เชยจรรยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315478 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นของเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารแนวการเมือง การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมือง เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตย และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมือง รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมือง เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือนิตยสารแนวการเมืองทั้งหมด 3 ชื่อฉบับ ได้แก่ เนชั่นสุดสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จำนวนทั้งสิ้น 36 ฉบับ และผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 ราย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test, One Way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบว่าประเด็นเนื้อหาสำคัญที่นำเสนอในนิตยสารแนวการเมือง ได้แก่ การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐบาลหรือฝ่ายค้านโดยตรง การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และเหตุการณ์ทั่วไปทางการเมือง ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณกับผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารทางการเมืองในระดับต่ำ จิตสำนึกประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงมาก กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารทางการเมืองแตกต่างกันตามเพศ และอายุ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ .001 ตามลำดับ จิตสำนึกประชาธิปไตยแตกต่างกันตามเพศระดับการศึกษา และระดับรายได้ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันตามอาชีพที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

บรรณานุกรม :
ชญานิน เจิมมาก, 2521- . (2547). การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญานิน เจิมมาก, 2521- . 2547. "การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญานิน เจิมมาก, 2521- . "การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ชญานิน เจิมมาก, 2521- . การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสำนึกประชาธิปไตยและการมรส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมืองเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.