ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง
นักวิจัย : ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์, 2521-
คำค้น : ผู้ชมภาพยนตร์ , ภาพยนตร์ชีวิต , การพัฒนาตนเอง , การเรียนรู้ทางสังคม , ภาพยนตร์อเมริกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาญจนา แก้วเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316067 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1121
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามิติแห่งการเรียนรู้จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในทัศนะของผู้ชม และศึกษาทัศนะของผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ชมให้ทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรู้จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตได้ดังนี้ 1. ส่วนของภาพยนตร์ที่ผู้ชมได้เรียนรู้มากที่สุดคือ จากตัวละคร รองลงมาคือ เนื้อหา/เรื่องราวของภาพยนตร์ บทสนทนาในภาพยนตร์ และวิธีการนำเสนอ ตามลำดับ 2. สิ่งที่ผู้ชมได้เรียนรู้จากการรับชมภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตคือ วิธีคิดที่เป็นอุดมคติสำหรับการใช้ชีวิต การเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ชม สาระต่างๆ เกี่ยวกับสังคมอเมริกัน และการเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้คนรอบข้างและสังคมมากขึ้น ทัศนะของผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อเมริกันกับแนวชีวิตมีดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตโดยทั่วไปของผู้ชม อันดับแรกคือประโยชน์ในแง่ของการเป็นแรงบันดาลใจ รองลงมาคือ การให้ความหวังและกำลังใจ ความบันเทิงการตอกย้ำทัศนคติของผู้ชม และการได้หลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง 2. การใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิต เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้ชม ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ชมเห็นคุณค่าในตนเอง การส่งเสริมให้ผู้ชมเข้าใจในตนเองมากขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และการยกระดับสติปัญญาของผู้ชม ผู้ชมกลุ่มตัวอย่าง ใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นที่จะกล้าออกนอกกรอบ การเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองต่อสังคม และต่อชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น การค้นพบความหมายของชีวิตการเสียสละตนเอง การอยากเป็นคนดีและทำความดี และการมีความเมตตาต่อผู้อื่น

บรรณานุกรม :
ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์, 2521- . (2547). ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์, 2521- . 2547. "ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์, 2521- . "ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ฐปนัฬศ์ วิจิตรรัฐกานต์, 2521- . ทัศนะของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อเมริกันแนวชีวิตในฐานะสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.