ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ
นักวิจัย : วินธัย กมลสุขยืนยง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28977
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การโคลนยีนโดยทราบตำแหน่งบนแผนที่พันธุกรรมนับเป็นแนวทางเลือกสำหรับยีนที่สำคัญทาง เศรษฐกิจของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงซึ่งข้อมูลทางด้านชีวเคมีมีจำกัด การสร้างแผนที่ทางกายภาพ รอบ ๆ ยีนนับเป็นขั้นตอนสำคัญที่มากำหนดผลสำเร็จของการโคลน เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวม ยีน หลักที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมของข้าวถูกใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแผนที่ทางกายภาพเนื่องจาก เป็นยีนที่ได้รับการศึกษาแผนที่พันธุกรรมแล้วว่ามีการวางตัวอยู่บนโครโมโซมที่ 9 ถูกขนาบ ข้างอยู่ด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย R1164 และ RZ698 มีระยะพันธุกรรม (genetic distance) ที่เหมาะสมประมาณ 5.9 cM โดยการใช้ BAC library ขนาด 7 เท่าของจีโนมที่พัฒนามาจากข้าว japonica สายพันธุ์ Shimokita ทำการคัดเลือกโคลน BAC จำนวน 21,504 โคลนด้วยเครื่องหมาย ดีเอ็นเอที่เชื่อมชิดกับ QTL จำนวน 5 เครื่องหมายโดยวิธี colony hybridization BAC จำนวน 11 โคลนจึงถูกนำไปใช้สร้างแผนที่เชื่อมต่อ (contiguous map) ที่เป็นไปได้โดยใช้เอ็นไซม์ ตัดจำเพาะ NotI และแยกขนาดด้วย Pulsed field gel electrophoresis แผนที่เชื่อมต่อ 4 บริเวณได้ถูกสร้างขึ้นและชิ้นดีเอ็นเอส่วนปลายของโคลน BAC ได้ถูกสกัดเพื่อใช้กำหนดทิศทาง ในการเดิน (chromosome walking) เข้าหายีน ในที่สุดแผนที่เชื่อมต่อลดเหลือเพียง 2 บริเวณ แต่ยังไม่ติดกันขนาด 960 กิโลเบส (kb) โดยมี BAC ร่วมอยู่ทั้งหมด 24 โคลน เพื่อเป็นการ ยืนยันตำแหน่งของแผนที่เชื่อมต่อนี้จึงได้นำชิ้นดีเอ็นเอส่วนปลายของโคลน BAC จำนวน 8 ชิ้นมาวางบนแผนที่พันธุกรรมร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอ 4 เครื่องหมาย ในประชากร Recombinant inbred lines จำนวน 327 ต้นของคู่ผสม FR13A และ CT6241-17-1-5-1 ผลปรากฏว่าลำดับของ เครื่องหมายดีเอ็นเอบนแผนที่พันธุกรรมเข้ากันได้ดีกับลำดับบนแผนที่ทางกายภาพ และพบว่า ชิ้นดีเอ็นเอส่วนปลายโคลน BAC 2 ชิ้นวางตัวอยู่ในบริเวณที่ถูกขนาบข้างด้วย 30D7L และ R1164 ชิ้นดีเอ็นเอส่วนปลายโคลน BAC อีก 2 ชิ้นวางตัวอยู่ด้านนอกโมเลกุลเครื่องหมาย S10709 ชิ้นดีเอ็นเอส่วนปลายโคลน BAC ที่เหลืออีก 4 ชิ้นวางตัวอยู่รอบ ๆ RZ698 ผลวิเคราะห์แสดง ให้เห็นว่า QTL หลักสำหรับลักษณะทนน้ำท่วมวางตัวอยู่บนโครโมโซม 9 ขนาด 350 กิโลเบส ซึ่ง ขนาบข้างอยู่โดย 30D7L และ G โมเลกุลเครื่องหมายทั้งสองนี้สามารถนำไปใช้ค้นหายีนได้ต่อไป จากการเปรียบเทียบระยะกายภาพ (physical distance) ต่อระยะพันธุกรรมในบริเวณนี้ของจีโนม พบว่า 1 cM มีค่าเท่ากับ 70 กิโลเบส ค่าที่ได้นี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 430 กิโลเบสต่อ 1 cM ที่เคยมีการรายงานมาก่อนหน้านี้

บรรณานุกรม :
วินธัย กมลสุขยืนยง . (2542). การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินธัย กมลสุขยืนยง . 2542. "การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วินธัย กมลสุขยืนยง . "การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วินธัย กมลสุขยืนยง . การสร้างแผนที่ทางกายภาพ : ยีนควบคุมความทนน้ำท่วมเป็นต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.