ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม
นักวิจัย : ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์
คำค้น : ภาพลักษณ์ , หนังสือพิมพ์กับสังคม--ไทย , วีรบุรุษ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิลาสินี พิพิธกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316385 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1112
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการประกอบสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม กระบวนการประกอบสร้างภาพวีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยมแต่ละฉบับมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดรูปแบบและกระบวนการประกอบสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากนำเสนอข่าววีรบุรุษ 4 กรณีศึกษา คือ ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ภราดร ศรีชาพันธุ์ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และปาณรวัฐ กิตติกรเจริญ และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักหนังสือพิมพ์จำนวน 3 คน ผลการวิจัยพบว่า การประกอบสร้างภาพวีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม มีการจำแนกคุณสมบัติของวีรบุรุษแต่ละประเภท โดยสื่อเลือกนำเสนอประเด็นที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนกับคุณสมบัติของวีรบุรุษที่สื่อประกอบสร้าง กระบวนการประกอบสร้างภาพวีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม มีลักษณะคล้ายกันทั้ง 4 ฉบับประกอบด้วย 1. หนังสือพิมพ์มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษ และนำบุคคลที่คัดเลือกมาลงกรอบความเป็นวีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ 2. นำเสนอโดยให้ความสำคัญกับบุคลิกของวีรบุรุษและผลงานของวีรบุรุษ 3. นำเสนอข่าวให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและเหตุการณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดกระบวนการประกอบสร้างภาพลักษณ์วีรบุรุษของหนังสือพิมพ์ประชานิยม คือ คุณค่าของข่าว โดยพิจารณาว่าข่าวมีความน่าสนใจ มีความโดดเด่น ความสดใหม่ มีผลกระทบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการข่าว ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทวารประตูข่าวสาร

บรรณานุกรม :
ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์ . (2547). ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์ . 2547. "ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์ . "ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณัฐกานต์ คูสมิทธิ์ . ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.