ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย
นักวิจัย : ณัชชา อาจารยุตต์, 2524-
คำค้น : การสื่อข่าวและการเขียนข่าว -- ไทย , สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกัญญา สุดบรรทัด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316369 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ทั้งหมด 4 ชื่อฉบับ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คมชัดลึก มติชน และผู้จัดการ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ฉบับวันที่ 1 ม.ค. 2546 จนถึงฉบับวันที่ 31 ธ.ค. 46 โดยเลือกเก็บเฉพาะข่าวเท่านั้นรวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้รับผิดชอบข่าวสงครามดังกล่าวประกอบด้วย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยในการประกอบสร้างความจริงในข่าว ผลการวิจัยพบว่าหนังสือพิมพ์มีการประกอบสร้างความจริงในเนื้อหาข่าวสงคราม โดยให้ความหมายผ่านการใช้ภาษาทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับสงคราม ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิรักและประเทศไทย แตกต่างกันไปตามระดับความขัดแย้ง ประกอบกับนำกลวิธีการเล่าเรื่องมาใช้ในการรายงานข่าว ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับไม่ได้ให้ความหมายในเชิงตัดสินที่เจาะจงลงไปชัดเจนว่าฝ่ายใดเป็นพระเอกหรือผู้ร้าย ในสงครามครั้งนี้ แต่มีการให้ความหมายสลับบทบาทกันอยู่ตลอดเวลาแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระดับความขัดแย้ง และพบว่าปัจจัยในการประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ปัจจัยคือ แหล่งข่าวที่นำมาใช้ในการรายงานข่าว มุมมองและทัศนคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าว ประสบการณ์ในการทำข่าวและความรู้เท่าทันสื่อของผู้สื่อข่าว วิธีการทำให้ข่าวดูตื่นเต้น น่าสนใจ นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ ใช้แหล่งข่าวเดียวกันในการรายงานข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักครั้งนี้ โดยแหล่งข่าวหลักที่หนังสือพิมพ์นำมาใช้คือสำนักข่าวเอพี สำนักข่าวเอเอฟพีและสำนักข่าวรอยเตอร์ รวมทั้งใช้แหล่งข่าวด้านอาหรับคือ อัลจาซีราของการ์ตาเป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวควบคู่กันไปด้วย

บรรณานุกรม :
ณัชชา อาจารยุตต์, 2524- . (2547). การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัชชา อาจารยุตต์, 2524- . 2547. "การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัชชา อาจารยุตต์, 2524- . "การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณัชชา อาจารยุตต์, 2524- . การประกอบสร้างความจริงในข่าวสงครามระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรักของหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.