ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : สุจิตรา โกศล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28627
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาชนิดและปริมาณเชื้อราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่าง ดิน น้ำ ใบสักที่ยังมีชีวิตอยู่ และเศษซากพืช ภายในแปลงปลูกสักอายุ 5 ปี ในเดือน เมษายน กันยายน พ.ศ. 2539 และ มกราคม พ.ศ. 2540 ซึ่ง เป็นตัวแทนฤดูร้อน ฝน และหนาวตามลำดับ มาทำการแยกหาชนิดและปริมาณเชื้อราโดยวิธี dilution plate บนอาหาร Gochenaurs glucose ammonium nitrate agar ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ได้ บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมและศึกษารูปร่างลักษณะใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาปรากฎว่าพบราจำนวน 143 ชนิด (species) โดยจัดเป็นราในกลุ่ม Ascomycetes 11 ชนิด ได้แก่ Chaetomium medusarum, C. venezulens, Emericella nidulans, E. variecolor, Galactomyces sp., Hamigera avellanea, Nectria haematococca, N. ochroleuca, Nectria sp., Neocosmospora vasinfecta, Neosartoya fischeri และ Thielavia terricola ราในกลุ่ม Coelomycetes 4 ชนิด ได้แก่ Colletotrichum sp., Pestalotiopsis sp., Phoma sp. และ Phomopsis acheri ราในกลุ่ม Hyphomycetes 98 ชนิด ได้แก่ Acremonium luzulae, A. polychromum, Acremonium spp., Arthrinium sacchari, Aspergillus awamori, A. flavipes, A. flavipes, A. flavus, A. flavus group, A. fumigatus, A. japonicus, A. niger group, A. oryzae, A. petrakii, A. restrictus, A. sclerotiorum, A. sulphureus, A. terreus, A. ustus, A. versicolor group., Beauveria brongniartii, Cladosporium cladosporioides, C. oxysporum, C. sphaerospermum, C. state of Venturia carpophila, Curvularia clavata, C. lunate, C. pallescens, Cylindrocarpon spp., Dictyoarthrinium sp., Fusarium solani, F. semitectum, F. oxysporum, Fusarium spp., Gliocladium penicilloides, G. roseum, Gonytrichum macrocladum, Humicola fuscoatra, Mariannaea elegans, Memnoniella echinata, M. subsimplex, Metarrhizium anisopliae, Monodictys castaneae, M. glauca, Myrothecium cinctum, M. leucotrichum, M. masonii, M. roridum, M. verucaria, Nodulisporium spp., Paecilomyces carneus, P. lilacinus, P. marquandii, P. variotii, Penicillium chermesinum, Penicillium spp., Periconia sp., Phialophora sp., Pithomyces maydicus, Scopulariopsis brumptii, Scytalidium thermophilum, Sesquicillium candelabrum, Spegazziania lobulata, Stachybotrys state of Melanopsamma pomiformis., Stilbell annulata, S. fimetaria, Stilbella sp., Trichoderma pseudokoningii, T. piluliferum, Trichoderma spp., Verticillium albo-atrum, V. chlamydosporium, Verticillium sp., Volutella ciliata และ Weisneriomyces javanicus ราในกลุ่ม Zygomycetes 5 ชนิด ได้แก่ Cunninghamella elegans, Gongronella butleri, Mucor sp., Rhizopus nigricans และ Rhizopus sp. Unidentified species และ sterile hyphae จำนวน 5 และ 20 ชนิด ตามลำดับ ปริมาณเชื้อราในดินพบมากที่สุด ในฤดูฝนและน้อยที่สุดในฤดูร้อน ส่วนเชื้อราในน้ำพบใน ฤดูฝน มากกว่า ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว ส่วนใบสักที่ยังมีชีวิตอยู่และเศษซากพืชพบปริมาณเชื้อราในฤดูหนาวมากที่สุดและน้อยที่สุด ในฤดูฝน โดยค่าดัชนีความหลากหลายทางด้านชนิดพันธุ์ของเชื้อราในดิน น้ำ และเศษซากพืชของ Simpson และของ Shannon มีค่าสูงสุดในฤดูฝน และต่ำสุดในฤดูร้อน ส่วนบนใบสัก ฤดูร้อนมี ค่าสูงสุดและต่ำสุดในฤดูฝน ซึ่งเชื้อราบางชนิดที่พบสามารถย่อยสลายแป้ง น้ำตาล เพคติน เซลลูโลส และลิกนินได้ และบางชนิดก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ ดังนั้นจึงสามารถใช้เชื้อราเป็น ตัวชี้วัดถึงการหมุนเวียนธาตุอาหารและคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำได้

บรรณานุกรม :
สุจิตรา โกศล . (2541). ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุจิตรา โกศล . 2541. "ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุจิตรา โกศล . "ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สุจิตรา โกศล . ชนิดและปริมาณของราในดิน น้ำ และพืช ภายใต้แปลงปลูกสัก ลุ่มน้ำลิ่นถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.