ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม
นักวิจัย : เยาวภา ตันติวานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28491
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เจมินีไวรัสเป็นไวรัสสาเหตุโรคพืชที่ตรวจพบได้ในบวบเหลี่ยมและพืชตระกูลแตงหลายชนิด ได้แก่ บวบ หอม ฟัก ฟักทอง แตงกวา น้ำเต้า ตำลึง ที่แสดงอาการใบเหลืองหรือใบหงิกเหลือง การตรวจวินิจฉัยโรคในตัวอย่างพืชตระกูลแตงที่เก็บมาจากแปลงปลูกด้วยเทคนิคไฮบริไดเซชั่น (Hybridization) โดยใช้ดีเอ็นเอตัวตรวจ (DNA probe) ที่ผลิตจากดีเอ็นเอของ เจมินีไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ (TYLCV-Th) พบปฏิกิริยาการจับคู่ ของดีเอ็นเอที่สกัดได้จากใบพืชที่เป็นโรคกับดีเอ็นเอตัวตรวจจาก TYLCV-Th เมื่อใช้เทคนิค เจลอิเล็คโตรโฟริซีสร่วมกับเทคนิค Southern blot hybridization สามารถตรวจพบ ดีเอ็นเอของเจมินีไวรัสขนาดประมาณ 2.7 กิโลเบส จากบวบเหลี่ยม บวบหอม แตงกวา น้ำเต้า ฟัก และตำลึง การทดลองทาน้ำคั้นจากใบบวบเหลี่ยมที่เป็นโรคลงบนพืชทดสอบพบว่า เจมินีไวรัสจากบวบเหลี่ยมถ่ายทอดได้ด้วยวิธีกลและทำให้บวบเหลี่ยมและยาสูบแสดงอาการ ใบหงิกและใบหงิกเหลืองตามลำดับ แยกเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองของบวบเหลี่ยม และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนพบอนุภาคไวรัสรูปทรงกลมคู่ขนาดประมาณ 21x38 นาโนเมตร เตรียมสารแขวนลอยไวรัสบริสุทธิ์ได้ในปริมาณ 14 นาโนกรัม จากใบพืช 50 กรัม และค่าอัตราส่วน A260/A280 เท่ากับ 1.57 วิเคราะห์ขนาดโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสด้วย เทคนิค SDS polyacrylamide gel electrophoresis พบว่ามีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 33,000 ดาลตัน จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเจมินีไวรัสที่พบในบวบเหลี่ยมด้วยเทคนิค โพลีเมอเรส เช่น รีแอคชั่น (PCR) โคลนดีเอ็นเอเข้ากับพลาสมิดพาหะ แล้วนำไปวิเคราะห์ ลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าจีโนมของเจมินีไวรัสจากบวบเหลี่ยมมีขนาด 2746 นิวคลีโอไทด์ และ มีโครงสร้างจีโนมเป็นแบบเดียวกับ component A ของเจมินีไวรัสใน subgroup III โดยมีบริเวณที่ไม่แปลรหัส (intergenic region, IR) จำนวน 274 นิวคลีโอไทด์ พบ โครงสร้าง hairpin structure และมียีนที่กำหนดการสังเคราะห์โปรตีนที่สำคัญจำนวน 6 open reading frames (ORFs) ได้แก่ V1, V2, C1, C2, C3 และ C4 ซึ่งมีน้ำหนัก โมเลกุลของโปรตีนเท่ากับ 29,640, 13,316, 40,865, 16,099, 16,045 และ 17,960 ดาลตัน ตามลำดับ ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนในส่วน IR และ ORF V1 และ C1 ที่วิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเจมินีไวรัสที่พบใหม่ ในบวบเหลี่ยมกับเจมินีไวรัสชนิดอื่นที่มีรายงานมาก่อน แสดงให้เห็นว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ของ IR ของเจมินีไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองของบวบเหลี่ยมแตกต่างจากเจมินีไวรัสชนิดอื่นที่เคย ตรวจพบในประเทศไทยมาแล้ว คือ tomato yellow leaf curl virus (TYLCV-Th), mungbean yellow mosaic virus (MYMV-Th) และ pepper leaf curl virus (PLCV-Th) แต่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเจมินีไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกของมะเขือเทศที่พบ ในประเทศอินเดีย (TLCV-In) ตั้งชื่อเจมินีไวรัสที่พบใหม่ในบวบเหลี่ยมนี้ว่า angled luffa leaf curl virus โดยใช้ชื่อย่อว่า A1LCV และได้บันทึกข้อมูลจีโนมของ component A ไว้ใน GenBank Accession No. AF061339

บรรณานุกรม :
เยาวภา ตันติวานิช . (2541). การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวภา ตันติวานิช . 2541. "การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เยาวภา ตันติวานิช . "การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
เยาวภา ตันติวานิช . การโคลนยีนและการศึกษาโครงสร้างจีโนมของเจมินีไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคใบหงิกเหลือง ของบวบเหลี่ยม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.