ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช
นักวิจัย : พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

น้ำเสียจากกองขยะเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนเมือง โรง บำบัดน้ำเสียของโรงบำบัด 1 (อ่อนนุช) ของกรุงเทพมหานคร ถูกออกแบบใช้กระบวนการสารเคมีเข้าช่วยในการกำจัดสี ก่อน เข้าสู่กระบวนการบำบัดทางชีววิทยาซึ่งสารเคมีที่ใช้อยู่ คือ สารส้ม(อลูมิเนียมซัลเฟต) พบว่าน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วยังคงมีค่ามลพิษสูงกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวง อุตสาหกรรม เช่น สี ความขุ่น บีโอดี ไนโตรเจน เป็นต้น ในการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกสารเคมี 3 ตัวเป็นสาร สร้างตะกอน คือสารส้ม (อลูมิเสียมซัลเฟต), เฟอร์ริคคลอไรด์ และโพลิอลูมินัมคลอไรด์ โดยศึกษาถึงความสามารถในการบำบัด น้ำเสียในแง่ของกระบวนการทางเคมีที่สามารถกำจัดได้ เช่น สี ความขุ่น และโลหะหนัก โลหะหนักจากการวิเคราะห์ตัวอย่าง น้ำเสียจากกองขยะพบว่า มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งกระทรวง อุตสาหกรรมจึงไม่ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียหลัง การตกตะกอน ผลจากการทดลองพบว่า เฟอร์ริคคลอไรด์เป็นสารสร้าง ตะกอนที่เหมาะสมที่สุดในการบำบัดน้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช โดยมีประสิทธิภาพการบำบัดดังนี้ กำจัดสีได้ 92.71% กำจัด ความขุ่นได้ 84.50% กำจัดซีโอดีได้ 37.44% กำจัดบีโอดี ได้ 33.09% กำจัดไนโตรเจนได้ 14.93% และกำจัดฟอสฟอรัส ได้ 65.12% ซึ่งปริมาณของเฟอร์ริคคลอไรด์ที่เหมาะสม 800-1200 มก./ล. และค่าใช้จ่ายของสารเคมีต่อการบำบัด เท่ากับ 3.28-4.92 บาท/ลบ.ม. ของน้ำเสียจากกองขยะ

บรรณานุกรม :
พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ . (2540). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ . 2540. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสร้างตะกอนในการบำบัด น้ำเสียจากกองขยะอ่อนนุช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.