ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : มนัส เสียงก้อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษาการใช้เทคโน โลยีของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพพื้นฐานทาง เศรษฐกิจและสังคมกับการใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อย ปัญหาและ ข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อย โดยทำการศึกษากับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 120 ราย ผลการศึกษามีดังนี้ เกษตรกรเป็นเพศชายร้อยละ 77.5 เป็นเพศหญิงร้อยละ 22.5 มีอายุเฉลี่ย 42.73 ปี ส่วนใหญ่ จบ ป.4 ร้อยละ 61.7 มีหนี้สินเฉลี่ย 146,347.83 บาท มีพื้นที่ ปลูกอ้อยเฉลี่ย 47.71 ไร่ การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกร พบว่า เรื่อง การวางแผนการปลูกอ้อยเกษตรกรปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 80 การ เตรียมดินเกษตรกรยกร่องได้ขนาดมาตรฐานปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 70 การเลือกพันธุ์และการเตรียมท่อนพันธุ์เกษตรกรปฏิบัติไม่ ถึงร้อยละ 60 การปฏิบัติดูแลรักษามีการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 70 การใช้เทคโนโลยีในเรื่องการเก็บเกี่ยวมีการปฏิบัติมาก กว่าร้อยละ 80 การบำรุงรักษาอ้อยตอมีการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 70 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงมีการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 สำหรับการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า เกษตรกรที่มีอายุ รายได้ การเป็นหนี้สิน ขนาดพื้นที่ปลูกอ้อย ต่างกันจะมีการใช้เทค โนโลยีไม่แตกต่างกัน ส่วนเกษตรกรที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรกับที่ไม่ติดต่อจะมีการใช้เทคโนโลยีต่างกัน นอกจากนี้พบว่าเกษตรกรมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ในการตัดอ้อยร้อยละ 60.25 ปัญหาพันธุ์อ้อยมีราคาแพงร้อยละ 30.65 และมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำร้อยละ 25.17

บรรณานุกรม :
มนัส เสียงก้อง . (2540). การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนัส เสียงก้อง . 2540. "การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มนัส เสียงก้อง . "การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
มนัส เสียงก้อง . การใช้เทคโนโลยีการปลูกอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.