ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา
นักวิจัย : ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการรวบรวมเชื้อเห็ด ที่คาดว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรมสีเทา จำนวน 68 ไอโซเลท เพื่อ นำมาศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และผลผลิต ได้คัดเลือกเชื้อที่บริสุทธิ์ และยังคงมีการเจริญ ที่ดี จำนวน 64 ไอโซเลท นำมาทดสอบเพาะ จำแนกชนิดโดยใช้ลักษณะ ทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ด และคัดเลือกไอโซเลทตัวแทนของเห็ด นางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และเห็ดนางรมสีเทา ชนิดละ 4 ไอโซเลท สำหรับใช้ศึกษาทางสัณฐานวิทยา ผลของอุณหภูมิ และความเป็นกรด- เบสในการเจริญของเส้นใย และทดสอบผลผลิตใน 2 ฤดูกาล (ฤดูฝน และฤดูหนาว) ได้นำเชื้อที่รวบรวมได้ จำนวน 60 ไอโซเลท มาวิเคราะห์ ไอโซไซม์ alcohol dehydrogenase, esterase, glucose-6- phosphate dehydrogenase, laccase และ malate dehydrogenase โดยใช้ 10% polyacrylamide gel ผลปรากฎว่า สามารถใช้รูปแบบของ ไอโซไซม์ esterase ประกอบกับลักษณะทางสัณฐาน จำแนกกลุ่มของเห็ด ออกเป็นแต่ละชนิด (specie) ได้ 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้า (pleurotus sajor-caju) เห็ดนางฟ้าภูฏาน (Pleurotus sp.) เห็ดนางรมสีเทา (P. ostreatus) เห็ดนางรมสีขาว (P. florida) และอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ทราบชนิด (Pleurotus sp.) ไอโซไซม์ laccase อาจจะใช้จำแนกเห็ดกลุ่มนี้ได้ เนื่องจากมีแนวโน้มที่ จะมีรูปแบบได้หลายอย่าง (polymorphic) แต่รูปแบบของแถบยังไม่มี ความสม่ำเสมอและชัดเจนเพียงพอ ส่วนไอโซไซม์อื่น ๆ นอกจากนี้ ใช้จำแนกเห็ดกลุ่มนี้ไม่ได้ เนื่องจากมีรูปแบบของแถบเพียง อย่างเดียว (monomrphic) เห็ดนางฟ้า เห็ดนางภูฏาน และเห็ดนางรมสีเทา ในแต่ละ ไอโซเลท ที่นำมาศึกษา มีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อภายในดอกเห็ด แบบ irregular มี basidiospore รูปทรงกระบอกหัวท้ายมน (sibcylindrical) เห็ดนางฟ้ามีขนาดเฉลี่ยของหมวกดอก 7.38 x 5.95 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของก้านดอก 1.30 และ 5.95 ซม. ตามลำดับ และมีขนาดของ basidiospore 8.6 x 4.2 (...)m เห็ดนางฟ้าภูฏานมีขนาดเฉลี่ยของหมวกดอก 7.50 x 6.23 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของก้านดอก 1.00 และ 6.21 ซม. ตามลำดับ และมีขนาดของ basidiospore 9.5 x 4.3 (...)m เห็ดนางรมสีเทามีขนาดเฉลี่ยของหมวกดอก 6.18 x 5.68 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของก้านดอก 1.11 และ 5.66 ซม. ตามลำดับ และมีขนาดของ basidiospore 9.8 x 3.9 (...)m เห็ดทั้ง 3 ชนิด ที่นำมาศึกษาเจริญได้ดีที่ อุณหภูมิ 25 และ 30 องศาเซลเซียส และเจริญได้น้อยหรือเกือบ ไม่เจริญที่อุณหภูมิ 15 และ 35 องศาเซลเซียส เห็ดทุกไอโซเลท เจริญได้ดีที่ระดับ pH 5.5 - 6.0 และจากการทดสอบเพาะในถุง พลาสติก โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และวัสดุเสริมบางชนิดเป็น วัสดุเพาะ (ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม) เห็ดนางฟ้าภูฏานให้ ผลผลิตสูงที่สุดในทั้ง 2 ฤดูกาล (251.57 กรัม/ถุง) รองลงมา ได้แก่ เห็ดนางรมสีเทา (238.35 กรัม/ถุง) และเห็ดนางฟ้า (188.35 กรัม/ถุง) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ . (2539). การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ . 2539. "การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ . "การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ . การศึกษารูปแบบของไอโซไซม์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และ ผลผลิตของเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าภูฏาน และ เห็ดนางรมสีเทา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.