ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย
นักวิจัย : เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Bacillus thuringiensis (Bt) เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่ พบในดิน ซึ่งสามารถสร้างผลึกโปรตีนในช่วงการสร้างสปอร์ ผลึกโปรตีนดังกล่าวมีคุณสมบัติในการกำจัดแมลง งานวิจัยนี้ เป็นศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Bt สายพันธุ์ต่าง ๆ คือ สายพันธุ์หมายเลข 28, 82, 96, 99, 121 และ 292 ซึ่งเป็น สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยและ Bt สายพันธุ์การค้า คือ Bt subsp. aizawai (Centari(...)) และ Bt subsp. kurstaki HD-1 (Thuricide (...)) โดยศึกษาลักษณะโครงสร้างและการวิเคราะห์ ผลึกโปรตีนด้วยวิธี SDS-PAGE ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า Bt no. 28, 82, 96 และ 99 ผลิตผลึกโปรตีนรูปปิรามิด 2 อันด้านฐานชนกัน (bipyramid) ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 130 กิโลดาลตัน Bt no. 121 ผลิตผลึกโปรตีนรูปปิรามิด 2 อัน ด้านฐานชนกันและรูปสี่เหลี่ยม (cuboidal) ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 130 และ 65 กิโลดาลตัน ส่วน Bt no. 292 ผลิตผลึกโปรตีนรูปทรงกลม (spherical) ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 130 และ 65 กิโลดาลตัน การทดสอบความเป็น พิษของสารละลายโปรตีนของเชื้อ Bt ต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) แสดงให้เห็นว่า Bt no. 28, 82, 96, 99 และ 121 เป็นสายพันธุ์ที่มีความเป็นพิษสูง และสำหรับ no. 292 เป็นสายพันธุ์ที่มีความเป็นพิษปานกลางต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย การจำแนกสายพันธุ์ของ Bt ชนิดต่าง ๆ ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์จำนวนหลายคู่ที่มีความจำเพาะต่อยีน cryIA พบว่า Bt no. 28, 96, 99, 121 และ Thuricide(...) มีความจำเพาะเจาะจงต่อยีน cryIAa, cryIAb และ carIAc Bt no. 292 และ Centari(...) มีความจำเพาะต่อยีน cryIAa และ cryIAb ในขณะที่ Bt no. 82 มีความจำเพาะต่อยีน cryIAb และ cryIAc จากการตรวจสอบชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่ได้จาก Bt สายพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการจับคู่กันของดีเอ็นเอ (hybridization) ระหว่าง ดีเอ็นเอที่เราต้องการตรวจสอบกับดีเอ็นเอตัวตรวจ (probe) โดย การใช้ยีน cryIAc เป็นดีเอ็นเอตัวตรวจ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ดีเอ็นเอตัวตรวจสามารถจับคู่กับชิ้นส่วนดีเอ็นเอของ Bt no. 99 จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 3.5 และ 4.8 กิโลเบส และจับคู่กับชิ้นส่วนดีเอ็นเอของ Bt no. 96 จำนวน 4 ชิ้น 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.5 กิโลเบส ในขณะที่สามารถจับคู่ชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 4.8 กิโลเบส ของ bt subsp. kurstaki HD-1 และ no. 28 ส่วน Bt no. 121 นั้นมีชิ้นส่วนดีเอ็นเอ 2 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนัก 3.2 และ 4.8 กิโลเบส ซึ่งสามารถจับคู่กับดีเอ็นเอ ตัวตรวจได้ อย่างไรก็ตาม ดีเอ็นเอตัวตรวจ 729 คู่เบส ซึ่งใช้ ทดสอบนี้ไม่สามารถจับคู่ได้กับชิ้นส่วนดีเอ็นเอของ Bt subsp. aizawai และ no. 292

บรรณานุกรม :
เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ . (2539). การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ . 2539. "การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ . "การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เพ็ญลักษณ์ อัยสานนท์ . การศึกษาเปรียบเทียบยีนที่ควบคุมการสร้างผลึกโปรตีนของเชื้อ Bacillus thuringiensis ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.