ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว
นักวิจัย : จิราภา เมืองคล้าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการสำรวจความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อหาเค้าโครงของผลิตภัณฑ์อาหารเช้า พร้อมบริโภค พบว่า ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรสธรรมชาติ โดยมีความกรอบมากที่สุด รสหวานปานกลาง และรสเค็มเล็กน้อย ในเบื้องต้นทำการคัดเลือกชนิดข้าว และสูตรที่เหมาะสมโดย วิธีการอบที่อุณหภูมิ 190 องศษเซลเซียส นาน 5 นาที พบว่า ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีอมิโลสต่ำ มีความเหมาะที่สุด และสูตรควรประกอบด้วยแป้งข้าว แป้งถั่วเหลือง น้ำตาล เลซิทิน เกลือ และโปรตีนนมคิดเป็นร้อยละ 68.55, 12.00, 11.00, 0.06, 2.39 และ 6.00 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ หลังจากนั้น นำสูตรที่พัฒนาได้มาศึกษาการผลิตด้วยเครื่องเอกซทรูเดอร์ พบว่า การผลิตอาหาร เช้าจากข้าว ควรใช้ปลายข้าวบดหยาบที่ความชื้น ร้อยละ 13 เป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมี สีน้ำตาลอ่อน มีค่าความแข็ง 14.24 นิวตัน ค่า a(,w) 0.24 ความชื้นร้อยละ 3.14 โปรตีนร้อยละ 16.70 วิตามินเอ 241.76 IU วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง ไนอะซิน และเหล็กเท่ากับ 0.63, 0.70, 6.68 และ 7.18 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลำดับ มีปริมาณจุลินทรีย์ ยีสต์และราน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อกรัม ไม่พบ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับผลิตภัณฑ์ ภาชนะ บรรจุที่เหมาะสมคือ ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนตด้วยพอลิเอทิลืน ซึ่งสามารถป้องกัน ความชื้นและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ ดีเหมือนเดิมภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ที่สภาวะการ เก็บรักษาที่ 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิห้อง

บรรณานุกรม :
จิราภา เมืองคล้าย . (2539). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราภา เมืองคล้าย . 2539. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราภา เมืองคล้าย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จิราภา เมืองคล้าย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าชนิดแผ่นจากแป้งข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.