ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508-
คำค้น : กองบัญชาการทหารสูงสุด , ภาพลักษณ์องค์การ--ไทย , การเปิดรับข่าวสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนวดี บุญลือ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738234 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1051
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์ และระหว่างความรู้กับภาพลักษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA t-test และสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดอยู่ในระดับต่ำ 2. ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 3. ภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม มีภาพลักษณ์เป็นกลางๆ 4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพสมรส รายได้ และการมีญาติพี่น้องทำงานใน กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุดแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดแตกต่างกันโดยคนโสด, ผู้มีรายได้ 5,000-10,000 บาท, และผู้ที่มีญาติทำงานในกองทัพ มีการเปิดรับมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุ อาชีพ และการมีญาติพี่น้องเป็นทหารแตกต่างกัน มีระดับความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ที่มีอายุ 51-60 ปี มีความรู้มากกว่าผู้ที่มีอายุ 21 30 ปี, ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างมีความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดมากกว่าผู้ที่ไม่มีญาติทำงานในกองบัญชาการทหารสูงสุด และผู้ที่มีญาติทำงานในอีก 3 เหล่าทัพที่เหลือ 6. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันจะมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดแตกต่างกัน โดยพบว่าผู้ที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุด สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ 4 กลุ่ม 7. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุด กับความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน 8. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุด กับภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กัน 9. ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารสูงสุด กับภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กัน 10. ภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมนั้น กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ดีที่สุด รองลงมาคือกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด และกองทัพอากาศตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- . (2546). การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- . 2546. "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- . "การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร, 2508- . การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และภาพลักษณ์ของกองบัญชาการทหารสูงสุดในสายตาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.